Zastępstwo procesowe i reprezentacja przed organami

 • zastępstwo procesowe w przed sądami cywilnymi, gospodarczymi i administracyjnymi,
 • reprezentacja w postępowaniach arbitrażowych i mediacyjnych,
 • zastępstwo w sprawach rejestrowych,
 • prowadzenie sporów odszkodowawczych,
 • prowadzenie sporów o kary umowne,
 • prowadzenie tzw. sporów frankowych,
 • prowadzenie spraw o świadczenia wyrównawcze przysługujące agentom,
 • prowadzenie spraw o prowizje, dodatkowe wynagrodzenie, nadgodziny itp.,
 • prowadzenie spraw w związku z błędami medycznymi,
 • prowadzenie spraw związanych z naruszeniem umów deweloperskich,
 • prowadzenie spraw dotyczących szkód łowieckich,
 • prowadzenie spraw w zakresie wadliwości projektów budowlanych,
 • prowadzenie spraw związanych z procesem inwestycyjnym (budowlanym)
 • prowadzenie spraw związanych z klauzulami abuzywnymi,
 • zastępstwo stron przed notariuszem, komornikiem i syndykiem,
 • reprezentowanie stron w postępowaniu prokuratorskim,
 • reprezentowanie stron w postępowaniu przed Sądem Najwyższym,
 • reprezentowanie stron przed Trybunałem Konstytucyjnym,
 • zastępstwo stron przed Europejskim Trybunałem Prawa Człowieka (ETPCZ) i Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE),
 • reprezentacja stron przed organami administracji centralnej i terenowej oraz organami samorządu terytorialnego,
 • zastępstwo stron przed organami samorządów zawodowych,
 • reprezentacja stron przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji (UOKiK) i Konsumentów i Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO),
 • reprezentacja stron przed Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym (GIF), Głównym Inspektoratem Sanitarnym (GIS), Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz Ministrem Zdrowia,
 • reprezentacja stron przed Urzędem Patentowym i Komisją Odwoławczą,
 • reprezentacja stron przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Prezesem Urzędu Zamówień publicznych,
 • reprezentacja stron przed Komisją Nadzoru Finansowego,
 • reprezentacja stron przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • reprezentacja stron przed Państwową Inspekcją Pracy,
 • reprezentacja stron przed Organami Administracji Samorządowej oraz Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi,
 • reprezentacja stron przed Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska i Wojewódzkimi Inspektorami Ochrony Środowiska,
 • reprezentacja stron w sprawach majątkowych i ochrony dóbr osobistych,
 • reprezentacja stron w sprawach spadkowych i podział majątku,
 • zastępstwo procesowe w sprawach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • zastępstwo procesowe stron przed Naczelnym Sądem Administracyjnym i Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi,
 • zastępstwo procesowe w sprawach zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz naruszenia praw własności przemysłowej i intelektualnej,
 • zastępstwo procesowe w sporach zbiorowych,
 • reprezentacją stron w spraw związanych z ochroną wizerunku firm oraz osób żyjących i nieżyjących,

ZAUFALI NAM