Fuzje, przejęcia i restrukturyzacje M&A

Wszyscy nasi klienci korporacyjni mogą liczyć na profesjonalne i indywidualne podejście do powierzonych nam spraw, w celu dojścia do ostatecznie najkorzystniejszego rozwiązania. Takie podejście, nakierowane na zaspokojenie konkretnych potrzeb, jest szczególnie istotne przy przeprowadzaniu i doradztwie w transakcjach:

  • sprzedaży udziałów spółek z o.o.,
  • zbycia akcji w spółkach akcyjnych i komandytowo-akcyjnych,
  • transakcjach zmiany wspólników w spółkach jawnych, partnerskich i komandytowych.

 

Naszym bogatym doświadczeniem i asystą prawno-biznesową wspieramy klientów także w:

  • toku przekształcania spółek kapitałowych w osobowe i odwrotnie,
  • tworzeniu i likwidacji oddziałów spółek i przedsiębiorców zagranicznych,
  • przygotowywaniu wniosków o wszczęcie postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych (zarówno w imieniu dłużników, jak i wierzycieli),
  • wewnętrznej restrukturyzacji spółek.

 

Doradzamy również i reprezentujemy naszych klientów w sporach sądowych o wykluczenie wspólnika ze spółki, sprawach squeez-out’ów oraz przejmowaniu udziałów wspólników.

Transakcje M&A – uwarunkowania i korzyści z perspektywy obydwu stron umowy

Analizując zagadnienie fuzji przedsiębiorstw, warto mieć na uwadze ogólny kontekst sytuacji i motywy rządzące obydwoma stronami. Perspektywa operacyjna plasuje fuzje, przejęcia i restrukturyzacje w obszarze zwiększania wydajności biznesowej i poszerzenia dostępu do zaawansowanej technologii. Połączenie firm w jeden organizm gospodarczy pociąga za sobą poszerzenie dostępu do klientów i zwiększenie dotychczasowej strefy wpływów. Fuzje generują duży potencjał na rzecz obniżenia ryzyka biznesowego, przy jednoczesnej redukcji kosztów pozyskiwania kapitału. W przypadku fuzji i przejęć uwidaczniają się mikroekonomiczne korzyści skali. Warunkiem pozostaje jednak przeprowadzenie całego procesu zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym i biznesowym know-how. Kancelaria Prawna IURICO wspiera przedsiębiorców dążących do restrukturyzacji, wyposażając ich w skuteczne instrumenty prawne i pomoc doradczą. Zajmujemy się wieloma rodzajami fuzji i przejęć. Pracowaliśmy z firmami w ramach fuzji wertykalnej, horyzontalnej, czy konglomeratowej. Każda z nich stwarza ogromne możliwości poprawy sytuacji finansowej i zwiększenia zasięgu marketingowego. Zarówno fuzje, jak i przejęcia tworzą nowe środowisko dla firm, wpisując się w ich strategię finansową, operacyjną i marketingową.

czytaj więcej

Kancelaria prawna IURICO podejmuje temat fuzji, przejęć i restrukturyzacji w sposób kompleksowy, uwzględniając wieloetapowość całego procesu. Na etapie przygotowawczym kluczowe staje się opracowanie zgodnej z prawem strategii fuzji. Jej integralnym elementem pozostaje określenie warunków transakcyjnych, a następnie dokonanie gruntownej analizy modelu operacyjnego podmiotu będącego kandydatem do połączenia. Budowa prawnych i proceduralnych fundamentów wpływa na późniejszy sukces przedsięwzięcia, dlatego opieka doświadczonej kancelarii prawnej okazuje się kluczowym czynnikiem wspierającym. W dalszej kolejności przechodzimy do negocjacji obejmujących wycenę, opracowanie umowy, stworzenie połączonej oferty i określenie modelu finansowania przyszłej działalności. W przypadku fuzji lub przejęć horyzontalnych i koncentrycznych postępowanie przebiega w nieco szybszym tempie, ze względu na zgodność technologiczną i ofertową obydwu podmiotów. Nieco większe wyzwanie staje przed firmami dokonującymi fuzji wertykalnej i konglomeratowej, które cechują się odmiennością linii produkcyjnej i różną ścieżką ekonomiczną.

Na ostatnim etapie przejęcia pomoc prawna kancelarii IURICO koncentruje się na stymulowaniu procesu integracji i reprezentowaniu klientów we wszelkich kwestiach organizacyjnych. Wsparcie prawne podczas fuzji rozciąga się na funkcjonowanie połączonego przedsiębiorstwa w newralgicznych miesiącach tuż po restrukturyzacji, obfitujących w sytuacje wymagające natychmiastowego działania. Zawarcie transakcji fuzji lub przejęcia otwiera nowy rozdział w życiu firmy, a outsourcing obsługi prawnej dla transakcji M&A gwarantuje efektywne radzenie sobie ze zróżnicowanym charakterem wyzwań.

Wsparcie prawne podczas fuzji – Due Diligence i optymalizacja kosztów

Wsparcie prawne podczas fuzji w ofercie kancelarii prawnej IURICO daleko wykracza poza standardowy pakiet usług. Transakcje M&A wymagają rozbudowanej wiedzy analitycznej osadzonej na fundamentach prawnych i proceduralnych. Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu, oferujemy klientom pełnozakresową weryfikację statusu przedsiębiorstwa podlegającemu przejęciu, ze szczególnym uwzględnieniem jego zobowiązań, zakończonych lub toczących się postępowań karnych i administracyjnych czy obciążeń podatkowych. Badanie Due Diligence skutkuje stworzeniem złożonego raportu, będącego kluczem do efektywnego procesu decyzyjnego. Zdajemy sobie sprawę, jak ważnym czynnikiem gwarantującym efektywność fuzji jest adekwatna strategii prawna i podatkowa, tworzona we współpracy ze specjalistami w każdej z tych dziedzin. Kancelaria prawna IURICO dysponuje zespołem ekspertów podatkowych, których zadania skupiają się wokół optymalizacji kosztów operacyjnych nowego organizmu gospodarczego i stworzenia przejrzystej struktury dla dokumentacji podatkowej.

ZAUFALI NAM