Inwestycje budowlane i drogowe

Przedsiębiorcy działający na rynku nieruchomości i inwestycji budowlanych lub drogowych wymagają szczególnie dokładnej i wnikliwej obsługi prawnej, obejmującej pełną i profesjonalną ocenę opłacalności planowanych przedsięwzięć oraz wiążących się z nimi ryzyk prawnych. Tylko tego rodzaju kompleksowa analiza działań przedsiębiorców budowlanych i procesów inwestycyjnych, pozwala minimalizować ryzyko przy jednoczesnym maksymalizowaniu zysków oraz zapewnieniu pełnej satysfakcji Klientów.

 

Nasza bogata wiedza i doświadczenie prawne pozwala efektywnie doradzać w realizacji projektów infrastrukturalnych:

  • w budowie dróg, kanalizacji, linii kolejowych,
  • sieci przesyłowych,
  • farm wiatrowych czy elektrowni oraz planowaniu przedsięwzięć infrastrukturalnych i uzyskiwaniu niezbędnych przedsiębiorcom zezwoleń i decyzji, w tym pozwoleń na budowę i zgłoszeń robót budowlanych,
  • realizacji skomplikowanych kontraktów budowlanych opartych na FIDIC.

 

Na potrzeby naszych klientów dokonujemy analizy ryzyka związanego z nabyciem nieruchomości w oparciu o dostępne rejestry, kataster, mapy, systemy informacji przestrzennej i inną dostępną dokumentację, negocjujemy i pośredniczymy w zawieraniu umów z zarządcami dróg w sprawie realizacji inwestycji niedrogowych, w transakcjach nabycia nieruchomości (w tym wykupu, wywłaszczenia oraz transakcji nabycia „spółek ziemskich”).

Doradzamy w sprawach związanych z obrotem gruntami rolnymi i realizacją prawa pierwokupu KOWR.

 

Naszą profesjonalną asystą służymy także przy zawieraniu i wprowadzaniu zmian do umów o wykonanie robót budowlanych oraz ich rozwiązywaniu i odstępowaniu od nich.

W sytuacjach spornych pomagamy w dochodzeniu roszczeń z gwarancji lub rękojmi oraz odszkodowań za nienależyte wykonanie robót i szkód związanych z wadliwym wykonaniem umowy.

Reprezentujemy klientów w sporach związanych z procesem budowlanym (po stronie inwestora, inspektora lub inżyniera kontraktu jak i GW lub PW), a także przygotowujemy roszczenia oparte na FIDIC.

ZAUFALI NAM