Administrowanie danymi osobowymi

Informacja dla Klientów, dotycząca prawnych uregulowań w zakresie
danych osobowych, w związku ze świadczeniem usług prawnych

Z uwagi na fakt, że:

 1. Kancelaria IURICO – Skory i Sołtys Spółka Partnerska Radców Prawnych prowadzi działalność regulowaną i jest podmiotem, który spełnia szczególne wymogi z zakresu bezpieczeństwa przekazanych mu danych, szczegółowo określone m.in. w ustawie o radcach prawnych;

 2. Partnerzy Kancelarii oraz realizujący obsługę prawną radcy prawni, wykonując zawód radcy prawnego, jak również aplikanci radcowscy, są zobowiązani do zachowania w tajemnicy zawodowej wszelkich informacji, w tym danych osobowych, otrzymanych od klienta oraz pozyskanych w inny sposób w celu świadczenia pomocy prawnej;

 3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, administratorem danych osobowych pozyskanych w związku ze świadczeniem obsługi prawnej jest Kancelaria Skory i Sołtys Spółka Partnerska Radców Prawnych, w ramach której zawód wykonują Partnerzy (Maciej Skory i Bogusław Sołtys) oraz inni radcowie prawni, zatrudnieni oraz współpracujący z Kancelarią;

– niniejszym informujemy Państwa, jako naszych Klientów oraz niezależnych Administratorów danych osobowych, o uregulowaniach
prawnych w zakresie danych osobowych, obowiązujących w związku ze świadczeniem usług prawnych:

§ 1. (Udostępnienie danych osobowych):

 1. Jesteście Państwo Administratorem danych osobowych m.in. następujących kategorii osób:
  – Państwa reprezentanci, pracownicy i wykonawcy umów cywilnoprawnych zawartych z Państwem;
  – kontrahenci i pracownicy oraz wykonawcy umów cywilnoprawnych Państwa kontrahentów, w tym usługodawców oraz usługobiorców, jak również dłużników i wierzycieli.
 2. W celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy o świadczenie usług prawnych Administrator, w razie zaistnienia takiej potrzeby, udostępnia Kancelarii m.in. dane osobowe osób wskazanych w ust. 1 powyżej (dalej jako: „Dane”).
 3. Cel i zakres udostępnienia takich Danych wynika bezpośrednio i ogranicza się do usług wynikających z umowy o świadczenie usług prawnych oraz związanych z nimi obowiązków określonych przepisami prawa. Kancelaria jest uprawniona do dokonywania operacji przetwarzania Danych wskazanych w przepisach prawa.
 4. Udostępnione Kancelarii Dane przetwarzane będą przez Kancelarię w formie papierowej oraz w formie elektronicznej.
 5. Kancelaria stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), które zapewniają bezpieczeństwo udostępnionych Danych, adekwatne do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz uwzględniające ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia.
 6. Udostępnione Dane przetwarzane będą wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dane będą przechowywane na czas realizacji umowy, do czasu wygaśnięcia roszczeń, z zastrzeżeniem okresów określonych w przepisach prawa.
 7. Podanie Danych nie jest obowiązkowe, jednak ich niepodanie spowoduje, że realizacja umowy o świadczenie usług prawnych będzie niemożliwa lub znacznie utrudniona.
 8. Odbiorcami Danych będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie przepisów prawa, organy wymiaru sprawiedliwości oraz organy administracji publicznej w zakresie dozwolonym przepisami prawa oraz radcowie prawni i inne podmioty, które współpracują z Kancelarią (np. biuro rachunkowe).
 9. Osobom, których Dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do zgłoszenia sprzeciwu i prawo do przenoszenia danych w zakresie przewidzianym przez prawo. Ponadto, mają prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Z Kancelarią można kontaktować się pod numerem telefonu +48 71 344 56 59 lub mailem na adres: kancelaria@iurico.pl.

Więcej informacji o przetwarzaniu Danych przez Kancelarię dostępnych jest pod linkiem: Klauzula informacyjna

§ 2. Obowiązki Kancelarii

 1. Kancelaria zobowiązana jest dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru świadczonych usług przy przetwarzaniu Danych, w szczególności aby udostępnione Dane zachowane były w tajemnicy przez osoby, które dopuszczone będą do ich przetwarzania.

 2. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy o świadczenie usług prawnych, Kancelaria zaprzestanie przetwarzania Danych osobowych w terminie i zakresie określonym obowiązującymi przepisami.