Informacja dotycząca prawnych uregulowań w zakresie
danych osobowych w związku ze świadczeniem usług prawnych

 

Z uwagi na fakt iż:

 1. Kancelaria IURICO – Skory i Sołtys Spółka Partnerska Radców Prawnych prowadzi działalność regulowaną i jest podmiotem, który spełnia szczególne wymogi z zakresu bezpieczeństwa przekazanych mu danych, szczegółowo określone m.in. w ustawie o radcach prawnych;

 2. Partnerzy Kancelarii oraz realizujący obsługę prawną radcy prawni wykonując zawód radcy prawnego są zobowiązani do zachowania w tajemnicy zawodowej wszelkich informacji, w tym danych osobowych, otrzymanych od klienta oraz pozyskanych w inny sposób w celu świadczenia pomocy prawnej;

 3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz stosowną umową (zawartą na podstawie art. 26 ust. 1 RODO o współadministrowanie danymi przy tożsamym zakresie ich praw i obowiązków), współadministratorami Danych osobowych pozyskanych w związku ze świadczeniem obsługi prawnej Partnerzy Kancelarii Skory i Sołtys Spółka Partnerska Radców Prawnych Maciej Skory i Bogusław Sołtys

 

 

niniejszym informujemy Państwa jako Administratora danych osobowych o uregulowaniach
prawnych w zakresie danych osobowych obowiązujących w związku ze świadczeniem usług prawnych:

 

§ 1. (Udostępnienie danych osobowych):

 1. Jesteście Państwo Administratorem danych osobowych m.in. następujących kategorii osób:

  1. pracownicy Administratora i wykonawcy umów cywilnoprawnych;

  2. kontrahenci i pracownicy oraz wykonawcy umów cywilnoprawnych kontrahentów;

  3. klienci i pracownicy oraz wykonawcy umów cywilnoprawnych klientów.

 2. W celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy o świadczenie usług prawnych Administrator w razie zaistnienia takiej potrzeby udostępnia Kancelarii dane osobowe osób wskazanych w ust. 1 powyżej (dalej „Dane osobowe”).

 3. Cel i zakres udostępnienia Danych osobowych wynika bezpośrednio i ogranicza się do usług wynikających z umowy o świadczenie usług prawnych oraz związanych z nimi obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa. Kancelaria jest uprawniona do dokonywania operacji przetwarzania Danych osobowych wskazanych w przepisach prawa.

 4. Udostępnione Kancelarii Dane osobowe przetwarzane będą przez Kancelarię w formie papierowej oraz w formie elektronicznej.

 5. Kancelaria stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w rozumieniu Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), które zapewniają bezpieczeństwo udostępnionych Danych osobowych adekwatne do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz uwzględniając ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia.

 6. Udostępnione Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji umowy, na czas wygaśnięcia roszczeń oraz okresy określone w przepisach prawa;

 7. Podanie Danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak ich niepodanie spowoduje, że realizacja umowy o świadczenie usług prawnych będzie niemożliwa lub znacznie utrudniona;

 8. Odbiorcami danych będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie przepisów prawa, organy wymiaru sprawiedliwości oraz organy administracji publicznej w zakresie dozwolonym przepisami prawa oraz radcom prawnym i innym podmiotom, które współpracującą z Kancelarią (np. biuro rachunkowe);

 9. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do zgłoszenia sprzeciwu i prawo do

przenoszenia danych w zakresie przewidzianym przez prawo. Ponadto, mają prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

 1. Z współadministratorami (Kancelarią) można kontaktować się pod numerem telefonu +48 71 344 56 59, lub mailem na adres: kancelaria@iurico.pl.

 

 

§ 2. Obowiązki Kancelarii

 

 1. Kancelaria zobowiązana jest dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru świadczonych usług przy przetwarzaniu Danych osobowych, w szczególności aby udostępnione dane zachowanie były w tajemnicy przez osoby, które dopuszczone będą do ich przetwarzania.

 2. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy o świadczenie usług prawnych, Kancelaria zaprzestanie przetwarzania Danych osobowych w terminie i zakresie określonym obowiązującymi przepisami.