KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Wypełniając obowiązek administratora danych osobowych podanych w związku ze świadczeniem usług pomocy prawnej na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 2016-04-27 (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) (dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz stosowną umową (zawartą na podstawie art. 26 ust.

1 RODO o współadministrowanie danymi przy tożsamym zakresie ich praw i obowiązków), współadministratorami danych osobowych są Partnerzy Kancelarii Skory i Sołtys Spółka Partnerska Radców Prawnych – Maciej Skory i Bogusław Sołtys (ul. Rynek 7, 50-106 Wrocław, NIP 898-16-89-617, KRS: 0000185360 (Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej), REGON: 932 966 273).

 1. Z Administratorem można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: kancelaria@iurico.pl

 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celach:

  1. zawierania lub wykonywania umów świadczenia pomocy prawnej lub przygotowywania zapytań ofertowych i udzielania na nie odpowiedzi, ustalania warunków współpracy;

  2. rozliczeniowych, księgowych, dochodzenia ewentualnych roszczeń;

  3. zapewnienia bezpieczeństwa procesów IT, również przy pomocy zewnętrznych dostawców usług IT;

  4. archiwizacji.

 3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy regulujące zasady przetwarzania danych osobowych w tym przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz przepisy RODO, tj:

  1. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO: potrzeba podjęcia działań przed zawarciem umowy przez Administratora na Pana/Pani żądanie – w przypadku celu określonego powyżej w pkt 3 pkt 1);

  2. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO: wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – w przypadku celu określonego powyżej w pkt 3 pkt 2), 4);

  3. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO: prawnie uzasadnionego interesu Administratora w przypadku celu określonego powyżej w pkt 3 pkt 2), 3), 4);

 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem w ramach świadczenia pomocy prawnej, podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności w zakresie księgowości i IT, a także sądy i inne organy, jeśli taka konieczność wynika z umowy o świadczenie pomocy prawnej.

 5. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

 1. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi

 2. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych oraz archiwizacyjnych);

 1. Prawa przysługujące Pani/Panu w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych:

  1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

  2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,

  3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych,

  4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,

  5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;

  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego

  7. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO

  8. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)

 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane przez Administratora zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.