Pomoc prawna w zakładaniu stowarzyszeń, fundacji, związków zawodowych – Wrocław

W rozwijającym się społeczeństwie obywatelskim, w ostatnich latach, ogromnego znaczenia nabrała działalność stowarzyszeń, fundacji, związków zawodowych i innych organizacji społecznych, zrzeszających swoich członków na zasadach dobrowolności w celu realizowania wspólnych ideałów i promowania określonych wartości. Organizacje te, nienastawione na osiąganie zysków, podlegają specyficznym regulacjom prawnym, a ich działalność wymaga spełnienia szeregu wymogów formalnych w zakresie sposobu finansowania oraz transparentności działania.

 

Nasi specjaliści służą więc pomocą zarówno w procesie zakładania i rejestracji stowarzyszeń, fundacji, związków zawodowych i innych organizacji społecznych (doradzamy w wyborze odpowiedniej formy prawnej, przygotowaniu aktów założycielskich, przygotowaniu dokumentów rejestracyjnych), jak i bieżącym doradztwie w zakresie ich działania (przygotowujemy projekty aktów wewnętrznych, w tym uchwał, doradzamy w zakresie obowiązków fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych), współpracy z organami władzy publicznej, pozyskiwania środków z dotacji, w tym z 1% podatku, przekształceń stowarzyszeń, przekazywania majątku i darowizn fundacjom i stowarzyszeniom, współpracy z organami nadzoru oraz likwidacji i innych sposobów kończenia działalności opisanych form partycypacji społecznej.

Zapewniamy także pomoc w przygotowaniu umów cywilnoprawnych (np. darowizny, sponsoringu, wolontariatu, zlecenia, najmu, itp.) oraz reprezentację fundacji, stowarzyszeń, związków zawodowych i innych organizacji społecznych w postępowaniach sądowych.

 

Zakładanie fundacji i stowarzyszeń, w tym sporządzanie umów i statutów oraz rejestrację założonych podmiotów we właściwych rejestrach, bieżącą obsługę i doradztwo prawne, w tym:

  • sporządzanie umów związanych z bieżącą działalnością fundacji i stowarzyszeń;
  • obsługa organów fundacji i stowarzyszeń;
  • obsługa fundacji i stowarzyszeń w zakresie ich stosunków z pracownikami;
  • pomoc w uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego (OPP), w tym analiza i dostosowanie zapisów statutu danej organizacji w zakresie ich zgodności z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznej i o wolontariacie (Dz.U. nr 96 poz. 873 ze zm.

 

zastępstwo procesowe, w tym:

  • prowadzenie spraw w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji państwowej i samorządowej i przed sądami administracyjnymi;
  • prowadzenie spraw w postępowaniach przed sądami cywilnymi;
  • reprezentację przed sądami arbitrażowymi;
  • likwidację działalności stowarzyszeń i fundacji.

ZAUFALI NAM