Stowarzyszenia
i organizacje społeczne

W rozwijającym się społeczeństwie obywatelskim, w ostatnich latach, ogromnego znaczenia nabrała działalność stowarzyszeń, fundacji, związków zawodowych i innych organizacji społecznych, zrzeszających swoich członków na zasadach dobrowolności w celu realizowania wspólnych ideałów i promowania określonych wartości. Organizacje te, nienastawione na osiąganie zysków, podlegają specyficznym regulacjom prawnym, a ich działalność wymaga spełnienia szeregu wymogów formalnych w zakresie sposobu finansowania oraz transparentności działania. Nasi specjaliści służą więc pomocą zarówno w procesie zakładania i rejestracji stowarzyszeń, fundacji, związków zawodowych i innych organizacji społecznych (doradzamy w wyborze odpowiedniej formy prawnej, przygotowaniu aktów założycielskich, przygotowaniu dokumentów rejestracyjnych), jak i bieżącym doradztwie w zakresie ich działania (przygotowujemy projekty aktów wewnętrznych, w tym uchwał, doradzamy w zakresie obowiązków fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych), współpracy z organami władzy publicznej, pozyskiwania środków z dotacji, w tym z 1% podatku, przekształceń stowarzyszeń, przekazywania majątku i darowizn fundacjom i stowarzyszeniom, współpracy z organami nadzoru oraz likwidacji i innych sposobów kończenia działalności opisanych form partycypacji społecznej. Zapewniamy także pomoc w przygotowaniu umów cywilnoprawnych (np. darowizny, sponsoringu, wolontariatu, zlecenia, najmu, itp.) oraz reprezentację fundacji, stowarzyszeń, związków zawodowych i innych organizacji społecznych w postępowaniach sądowych

ZAUFALI NAM