Spory zagraniczne

Dynamiczny rozwój rynków zbytu w zakresie oferowanych przez przedsiębiorstwa towarów i usług na obszary poza granicę kraju, jak i idące w parze z tym rozwojem podejmowanie współpracy handlowej z podmiotami zagranicznymi niejednokrotnie prowadzi do sporów powstających pomiędzy tymi partnerami gospodarczymi. 

 

W takich sytuacjach kancelaria oferuje swoją pomoc i profesjonalne zastępstwo procesowe w krajowych postępowaniach sądowych w ramach międzynarodowego postępowania cywilnego, w których zachodzi potrzeba ustalenia jurysdykcji sądów oraz prawa właściwego, w tym w oparciu o przepisy prawa wspólnotowego, jak i Konwencję CISG. 

 

Kancelaria dysponuje również bogatym doświadczeniem w reprezentowaniu interesów Klientów w krajowych i zagranicznych sporach arbitrażowych, w tym przed stałymi sądami arbitrażowymi jak np. przy KIG, czy Lewiatan w Warszawie oraz VIAC w Wiedniu, jak również przed sądami arbitrażowymi powoływanymi ad hoc dla rozstrzygnięcia konkretnego sporu w oparciu o różne regulaminy. 

 

Praktyka kancelarii w prowadzeniu sporów arbitrażowych czerpana jest również z wieloletniego doświadczenia Partnerów Kancelarii biorących udział w rozstrzyganiu sporów jako arbitrzy oraz w związku z pełnieniem na co dzień odpowiednio przez Partnera dr hab. Bogusława Sołtysa funkcji Prezesa, a przez Partnera dr. Macieja Skorego funkcji Wiceprezesa Sądu Arbitrażowego przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej we Wrocławiu.

ZAUFALI NAM