Zamówienia publiczne

Rynek zamówień publicznych w Polsce, udzielanych na podstawie ustawy (przetargów), szacowany jest nawet na 140 miliardów złotych. Mając to na względzie należy podkreślić, że ze względu na sztywne ramy prawne, jakim muszą odpowiadać dokumenty przetargowe, wymagana jest pomoc prawników specjalizujących się w tym zagadnieniu – do których należy zespół naszej Kancelarii.

 

Oferta naszej Kancelarii obejmuje – w zależności od funkcji, jaką Klient pełni w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (zamawiający lub wykonawca) – przygotowanie:

  • wzoru umowy przetargowej;
  • wzoru Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ);
  • oferty biorącego udział w przetargu;
  • pytań do SIWZ;
  • środków odwoławczych (w szczególności odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej);
  • analizy wzoru umowy przedstawionego przez zamawiającego oraz wskazanie ewentualnych ryzyk umownych.
  • oraz reprezentację przed organami postępowania.

ZAUFALI NAM