Compilance i audyty

Fundamentem stabilnej pozycji i renomy Klienta na rynku jest zgodność prowadzonej przez niego działalności gospodarczej z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi oraz normami etycznymi (compliance).

 

Działania Kancelarii ukierunkowane są na zminimalizowanie ryzyka poniesienia przez Klienta sankcji prawnych, administracyjnych, dyscyplinarnych, strat finansowych lub utraty reputacji, które mogą powstać w wyniku niedostosowania działalności Klienta do wymogów prawnych, regulacji wewnętrznych czy przyjętych zasad dobrych praktyk.

 

Compliance obejmuje m.in.:

  • opracowanie polityki compliance,
  • zarządzanie ryzkiem braku zgodności,
  • opiniowanie projektów regulacji wewnętrznych, materiałów marketingowo-informacyjnych kierowanych do konsumentów pod kątem ich zgodności z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi, rekomendacjami instytucji nadzorczych, przyjętymi standardami postępowania oraz normami etycznymi,
  • monitoring niedozwolonych klauzul umownych,
  • audyty w zakresie ochrony danych osobowych,
  • opracowanie i wdrażania regulacji z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
  • doradztwo w procesie rozpatrywania skarg zgłaszanych przez konsumentów do Komisji Nadzoru Finansowego, rzeczników praw konsumentów oraz innych instytucji i organizacji branżowych,
  • prowadzanie szkoleń z zakresu Compliance oraz zasad etycznych i standardów postępowania i in.

ZAUFALI NAM