Zabezpieczenie transakcji

Precyzyjne określenie w umowie praw i obowiązków jej stron, a nawet wprowadzenie kar umownych lub postanowień zaostrzających odpowiedzialność, nie zawsze gwarantuje właściwą realizację kontraktu. Dotyczy to w szczególności terminowej oraz całościowej zapłaty za wykonaną usługę lub dostarczony towar.

 

W tym celu przygotowujemy na rzecz naszych Klientów dokumenty zabezpieczające transakcje, takie jak:

  • weksle (własne oraz in blanco);
  • deklaracje wekslowe;
  • umowy zastawu (a w tym zastawu rejestrowego);
  • umowy hipoteki;
  • umowy poręczenia za dług kontrahenta przez osobę trzecią.

 

Wymienione mogą okazać się niezwykle pomocne w sytuacji, gdy kontrahent – mocą kontraktu – ma spełnić (lub spełniać) na rzecz naszego Klienta świadczenie pieniężne, a z różnych przyczyn opóźnia się z zapłatą, bądź jej odmawia.

 

W zależności od rodzaju przygotowanego i podpisanego przez kontrahenta dokumentu ułatwi on Klientowi dochodzenie zapłaty drogą sądową (w przypadku weksli, zastawu lub hipoteki) lub pozasądową (w przypadku zastawu lub hipoteki), a niekiedy uratuje Klienta przed sytuacją, gdy kontrahent nie będzie dysponował żadnym majątkiem wystarczającym na spłatę swojego długu (w przypadku poręczenia osoby trzeciej). 

 

Należy podkreślić, że właściwe przygotowanie dokumentów zabezpieczających transakcje, obok znajomości i umiejętności stosowania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, wymaga także doświadczenia oraz umiejętności przewidywania i uwzględnienia w ich treści sytuacji, w których może znaleźć się nasz Klient lub kontrahent, a które będą skutkować brakiem możliwości uzyskania zapłaty za usługę lub towar.

 

Umiejętności wskazane w zdaniu poprzedzającym cechują właśnie nasz zespół.

ZAUFALI NAM