Prawo konkurencji

W obecnych czasach przedsiębiorcy dywersyfikują ryzyka związane z ochroną ich praw intelektualnych odstępując niejednokrotnie od inicjowania procedur ochronnych przed Urzędem Patentowym. Jednocześnie nie każdy składnik majątku przedsiębiorstwa może też podlegać ochronie za pomocą praw wyłącznych.

 

W takich przypadkach kancelaria oferuje swoją pomoc i doświadczenie w zakresie opracowania skrojonych wedle indywidualnych potrzeb i oczekiwań Klienta strategii ochrony tajemnic handlowych przedsiębiorstwa. 

 

Oferujemy również pomoc w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji reprezentując Klientów zarówno w mediacjach, jak i w procesach sądowych zarówno przed sądami powszechnymi, jak i arbitrażowymi.

Prawo konkurencji – cele i podstawy prawne

W polskim ustawodawstwie prawo konkurencji pozostaje oparte o kilka aktów prawnych, nadających mu konkretne ramy. Głównym punktem referencyjnym będzie w tym przypadku Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, wspierana przez odrębną ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Celem obydwu dokumentów jest stworzenie mechanizmów prawnych na rzecz ochrony przedsiębiorców i konsumentów, dla których fuzje monopolistyczne mogłyby stanowić realne zagrożenie. Wymienione tutaj ustawy definiują symptomy nadużywania dominującej pozycji na rynku, a także dostarczają narzędzi kontroli koncentracji firm i porozumień ograniczających konkurencję wolnorynkową. Niezwykle istotnym fundamentem pod efektywne prawo konkurencji stała się Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców. Jej zapisy wprowadzają porządek w kwestii sprawozdawczości i transparentności finansowej, jaką muszą implementować podmioty gospodarcze pełniące ważne funkcje z punktu widzenia interesu publicznego.

czytaj więcej

Czym jest prawo antymonopolowe?

Rozwinięciem ustawy opisującej prawo konkurencji pozostaje prawo antymonopolowe, którego przestrzeganie kontroluje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zgodnie z polskim prawem antymonopolowym, wszelkie działania mające na celu ograniczanie konkurencji uznawane są za nielegalne. Prawo konkurencji ze swoją gałęzią przepisów antymonopolowych skupia się na wykrywaniu i eliminowaniu porozumień ograniczających konkurencję lub praktyk nadużywania dominującej pozycji na rynku. Zarówno pozycja dominująca, jak i porozumienia ograniczające konkurencję, doczekały się klarownej definicji, pomagającej w identyfikacji właściwych podmiotów. Jeżeli udział danego przedsiębiorstwa w rynku przekracza 40%, wówczas jest on uznany za podmiot dominujący. Firmy konkurujące ze sobą mogą liczyć się z kontrolą właściwej instytucji państwowej, jeśli ich udział w rynku przekracza 5% w roku przed podpisaniem porozumienia mające domniemane skutki ograniczenia konkurencji.

Prawo konkurencji i prawo antymonopolowe – zakres naszych usług

Oferta kancelarii prawnej IURICO zostaje skierowana zarówno do podmiotów posiadających dominującą pozycję w danej branży, jak i do firm zagrożonych naruszeniem ich konkurencyjnych praw. Weryfikacja pozycji rynkowej zgodnie z ustawową metodologią może sprawiać problemy nawet doświadczonym przedsiębiorcom, podobnie jak opracowywanie umów zgodnych z prawem antymonopolowym. Dlatego outsourcing kwestii prawnych do zewnętrznego podmiotu stanowi tak ważną pomoc.

Kancelaria prawna IURICO zajmuje się oceną transakcji, jakie mogą mieć negatywny wpływ na wynik procedur kontrolnych ze strony UOKiK. Jeżeli Państwa firma padła ofiarą niezgodnych z prawem praktyk, pomagamy w wypracowaniu mechanizmów ochronnych, tworzeniu efektywnego systemu bezpieczeństwa dla newralgicznych danych firmowych oraz reprezentujemy klienta w postępowaniu sądowym.

Na pomoc specjalistów IURICO mogą liczyć przedsiębiorcy, wobec których UOKiK już prowadzi postępowanie wyjaśniające. Opieka prawna będzie wówczas kluczowym czynnikiem przy argumentowaniu swojego stanowiska i procedowaniu odwołań od ewentualnych kar nałożonych przez organy antymonopolowe.

Wspieramy przedsiębiorców w procesie opracowywania wewnętrznego regulaminu na rzecz zgodności działań z wymogami prawa antymonopolowego. Prowadzimy audyty kontrolne, skupiając się na zapisach regulaminowych i metodach implementacji procedur w codziennej działalności operacyjnej. Prawo konkurencji obejmuje szerokie spektrum relacji B2B i B2C, a usługi kancelarii prawnej IURICO dają skuteczne narzędzia dla ochrony interesów przedsiębiorców i konsumentów.

ZAUFALI NAM