Prawo pracy
i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy i ubezpieczeń to jedna z najbardziej newralgicznych gałęzi prawa, będąca podłożem licznych sporów sądowych między pracodawcami a pracownikami oraz między ubezpieczonymi a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Dlatego też sprawami tymi zajmuje się w Kancelarii grono doświadczonych specjalistów, których praca koncentruje się wokół tematyki relacji między pracownikami a pracodawcami oraz obsługi związków zawodowych. Zapewniamy kompleksową obsługę pracodawców i związków zawodowych, sporządzamy i opiniujemy regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, umowy o pracę, układy zbiorowe prawa pracy i inne wewnętrzne dokumenty, doradzamy w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej, wymiaru czasu pracy, urlopów pracowniczych, rozwiązywania stosunków pracy, jak również w sprawach konfliktów pomiędzy pracodawcami a pracownikami, zmierzając przede wszystkim do ich zapobiegnięcia.

Prowadzimy także spory sądowe dotyczące odwołań od wypowiedzenia umowy o prace, mobbingu, wymierzania kar porządkowych, nagród jubileuszowych, zaliczania czasu pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy itd. Działamy zarówno na rzecz pracowników, jak i pracodawców, każdorazowo dążąc do możliwie szybkiego i satysfakcjonującego zakończenia sprawy przed sądem. Doradzamy naszym Klientom także w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym. Sporządzamy odwołania od decyzji ZUS oraz prowadzimy przed sądem sprawy z zakresu podlegania ubezpieczeniom społecznym, wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, czy też prawa do zasiłków, rent i emerytur.

ZAUFALI NAM