Spory sądowe i administracyjne

W swojej praktyce staramy się przede wszystkim zapobiegać powstawaniu sporów sądowych, świadcząc kompleksową pomoc prawną na etapie negocjowania i podpisywania umów. 

 

Nie zawsze jednak uniknięcie sporów sądowych jest możliwe. W takich wypadkach oferujemy profesjonalne zastępstwo procesowe.

 

Prawnicy Kancelarii posiadają bogate, wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. Oferujemy usługi zarówno w zakresie obsługi przedsiębiorców, jak i podmiotów prywatnych – w postępowaniach obejmujących m.in. sprawy gospodarcze, cywilne, finansowe, prawa pracy czy administracyjne. Reprezentujemy również klientów w postępowaniach zabezpieczających i egzekucyjnych oraz postępowaniu upadłościowym.

Spory dotyczące wykonania umów

Jednym z najczęstszych przedmiotów sporów sądowych na gruncie prawa gospodarczego są roszczenia z tytułu wykonanych oraz niewykonanych umów. Oferujemy pełne spektrum wsparcia podmiotom, które sprawy gospodarcze zdecydują się rozwiązywać na drodze sporu sądowego lub w formie postępowania administracyjnego przed właściwymi organami. Zajmujemy się m.in.:

 • dochodzeniem należności z tytułu wykonania umowy,
 • sprawami gospodarczymi dotyczącymi odstąpienia lub niedotrzymania warunków umowy,
 • sporami wynikającymi z rozwiązania umowy przed terminem.

Zapewniamy kompleksowe wsparcie prawne w zakresie dochodzenia należności z umów w takich obszarach jak transport, budownictwo, ochrona własności intelektualnej oraz wielu innych. Jednocześnie, naszą domeną są również spory sądowe dotyczące rozliczeń pomiędzy inwestorami, wykonawcami oraz podwykonawcami.

czytaj więcej

Sprawy gospodarcze – kancelaria prawna we Wrocławiu

Jednym z obszarów, w których może zostać wszczęte postępowanie w sprawach gospodarczych, jest również prawo spółek handlowych. Nasze wsparcie w tym zakresie dotyczy m.in. wykluczenia wspólników, unieważnienia uchwał, czy dochodzenia należności finansowych pomiędzy poszczególnymi wspólnikami.

Obrót gospodarczy równie często dotyczy nieruchomości, dlatego naszych Klientów w sposób kompleksowy przeprowadzamy przez sprawy i spory sądowe dotyczące m.in.:

 • zniesienia własności lub współwłasności nieruchomości,
 • podziału nieruchomości,
 • rozliczeń nakładów ponoszonych na utrzymanie nieruchomości,

a także podziału zysków z jej sprzedaży oraz w wielu innych sprawach, które mogą być rozstrzygane na gruncie postępowań sądowych i administracyjnych.

Spory sądowe o odszkodowania

Prowadzone przez nas sprawy gospodarcze często dotyczą również odszkodowań z tytułu szkody spowodowanej wadliwym wykonaniem umowy lub niewywiązaniem się z jej warunków. Wsparcie w postępowaniach o roszczenie odszkodowawcze mogą również uzyskać osoby, które poniosły szkodę na skutek wypadku przy pracy, błędu medycznego czy popełnienia czynu zabronionego.

Sprawy podatkowe

Kolejnym z obszarów prawa, w których nasi Klienci mogą liczyć na profesjonalną pomoc oraz wsparcie, są sprawy podatkowe rozstrzygane przed organami podatkowymi i celnymi, a także przed sądami administracyjnymi. Obsługiwane przez naszą kancelarią spory sądowe często dotyczą odwołań od decyzji organów podatkowych oraz skarbowych, dotyczących m.in.:

 • podatku od towarów i usług (VAT),
 • podatku dochodowego,
 • akcyzy i opłaty paliwowej,
 • podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego,
 • opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,

a także wielu innych należności podatkowych. W kwestii sporów sądowych oraz administracyjnych toczonych w sprawach podatkowych mogą Państwo liczyć na nasze pełne wsparcie, oraz bogate doświadczenie. Zapewniamy reprezentację przed organami administracyjnymi, jak również bieżące doradztwo dotyczące kwestii prawnopodatkowych.

Pomoc w sprawach przed sądami wszystkich instancji

Nasza kancelaria radców prawnych z siedzibą we Wrocławiu oferuje pełen zakres pomocy, zarówno jeśli chodzi o postępowania w sprawach gospodarczych, jak i wszelkich innych sporach sądowych oraz administracyjnych. Współpracując z nami, mogą Państwo liczyć na indywidualne podejście, pozwalające wypracować najkorzystniejszą strategię procesową. Jednocześnie, na bieżąco informujemy Klientów o postępach w toczącej się sprawie, reagując na aktualną sytuację prawną oraz faktyczną. Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów współpracy.

ZAUFALI NAM