Projekty dokumentów

 • projekty stanowisk, opinii i ekspertyz,
 • projekty pełnomocnictw materialnych i procesowych,
 • projekty korespondencji w obrocie krajowym i zagranicznym,
 • projekty umów oraz innych dokumentów niezbędnych do ich zawarcia,
 • projekty umów i regulaminów działania konsorcjów,
 • projekty umów spółek,
 • projekty statutów, uchwał i innych dokumentów korporacyjnych,
 • OWU, regulaminy oraz inne wzorce umowne,
 • kompleksowa dokumentacja produktów opartych na stosunkach umowach,
 • odstąpienie od umowy, wypowiedzenie oraz inne dokumenty niezbędne do rozwiązania umowy,
 • wezwanie do zapłaty,
 • wniosek o wszczęcie egzekucji,
 • przedsądowe wezwanie przeciwnika,
 • zawezwanie do próby ugodowej,
 • ugoda sądowa i pozasądowa,
 • wniosek zmierzający do przerwania biegu przedawnienia,
 • wniosek o zabezpieczenie dowodu lub roszczenia,
 • pozwy sądowe,
 • pozwy zbiorowe,
 • wnioski w postępowaniu nieprocesowym,
 • dokumenty niezbędne do założenia spółki, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia,
 • wnioski o rejestrację przedsiębiorców i innych podmiotów w KRS oraz wnioski w zakresie aktualizacji danych rejestrowych,
 • uchwały spółek, spółdzielni, fundacji i stowarzyszeń,
 • dokumenty dotyczące procesów przekształceniowych przedsiębiorców,
 • apelacja i zażalenie,
 • sprzeciw od wyroku zaocznego, sprzeciw lub zarzuty od nakazu zapłaty,
 • skarga na orzeczenie referendarza sądowego,
 • kasacja, skarga o wznowienie, skarga o stwierdzenie bezprawności prawomocnego orzeczenia, skarga nadzwyczajna,
 • skarga konstytucyjna,
 • skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) i do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE),
 • wniosek o ogłoszenie upadłości lub restrukturyzacji,
 • zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym,
 • sprzeciw co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności,
 • wnioski dotyczące uzyskania praw ochronnych w Urzędzie Patentowym oraz ich unieważnienia lub wygaśnięcia,
 • zastrzeżenia do protokołów kontrolnych,
 • wnioski składane przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK),
 • wnioski składane przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO),
 • wniosku składane przed Urzędem Patentowym (UP RP),
 • wnioski składane przed Komisją Nadzoru Finansowego (KNF),
 • wnioski składane przed Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym (GIF),
 • wnioski składane przed Głównym Inspektoratem Sanitarnym (GIS),
 • projekty aktów notarialnych,
 • opinie do prospektów emisyjnych,
 • due diligence,
 • opinie dot. prospektów deweloperskich,
 • dokumenty dotyczące różnych zabezpieczeń wierzytelności,
 • regulaminy działania i wynagradzania Zarządu i Rady Nadzorczej,
 • regulaminy pracy,
 • dokumentacja związana z przejęciem zakładu pracy,
 • regulaminy dot. praw autorskich,
 • regulaminy dotyczące poufności i ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • regulaminy korzystania ze wspólnego znaku towarowego,
 • regulaminy dotyczące tworzenia i działania wspólnego funduszu reklamowego,
 • regulaminy działania wspólnot mieszkaniowych,
 • raporty i sprawozdania,
 • protokoły z czynności faktycznych i prawnych,
 • polityka prywatności,
 • polityka antydyskryminacyjna,
 • polityka przeciwdziałania prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML),
 • przejęcie i zwolnienie z obowiązków,
 • regulaminy wynagradzania w systemie prowizyjnym,
 • prezentacje szkoleniowe

ZAUFALI NAM