Doradztwo prawne

 • doradztwo przy zawieraniu i wykonywaniu umów,
 • doradztwo przy rokowaniach i strategiach negocjacyjnych,
 • doradztwo w zakresie stosunków pracy, w tym programów motywacyjnych,
 • doradztwo przy tworzeniu produktów finansowych,
 • doradztwo w zakresie korporacyjnych sporów właścicielskich,
 • doradztwo w zakresie sukcesji międzypokoleniowej (dziedziczenie przedsiębiorstwa),
 • doradztwo w zakresie struktur wielopodmiotowych (holdingowych),
 • doradztwo w zakresie zbywania, podziału i łączenia spółek,
 • doradztwo w zakresie zbywania i nabywania przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa,doradztwo w zakresie organizacji i przebiegu posiedzeń organów spółek – walnych zgromadzeń, komisji rewizyjnych, rad nadzorczych, zarządów,
 • doradztwo w zakresie zabezpieczenia roszczeń,
 • audyt nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub wniesienia do spółki,
 • doradztwo w kontaktach z organami regulacyjnymi poszczególne segmenty rynku,
 • doradztwo prawne na rynku farmaceutycznym, artykułów medycznych, kosmetycznych i żywnościowych,
 • doradztwo na rynku finansowym, bankowym i ubezpieczeniowym,
 • doradztwo prawne na rynku nieruchomości, usług budowlanych i deweloperskich,
 • doradztwo prawne na rynku motoryzacyjnym oraz usług transportu i logistyki,
 • doradztwo prawne na rynku windykacji wierzytelności i papierów wartościowych,
 • doradztwo w zakresie ochrony praw agentów i franchisobiorców,
 • doradztwo przy zakładaniu, przekształcaniu, restrukturyzacji i likwidacji przedsiębiorców,
 • doradztwo w zakresie ochrony i realizacji prawa konkurencji,
 • doradztwo w sprawie ochrony i realizacji praw autorskich oraz praw własności przemysłowej,
 • doradztwo w sprawach związanych z ochroną dóbr osobistych,
 • doradztwo przy dochodzeniu należności w postępowaniach sądowych i pozasądowych,
 • doradztwo w sprawach arbitrażowych i mediacyjnych,
 • doradztwo w sprawach związanych z podziałem majątku oraz w sprawach spadkowych,
 • doradztwo w sprawach związanych z nadużyciami władzy państwowej,
 • doradztwo w sprawach sukcesji majątkowej przedsiębiorców oraz sukcesji rodzinnej,
 • doradztwo w zakresie prawa Unii Europejskiej,
 • doradztwo z zakresie ochrony praw cudzoziemców,
 • doradztwo w sprawach zamówień publicznych,
 • czynności szkoleniowe,
 • doradztwo w sprawach związanych z ochroną środowiska i utylizacją odpadów,
 • doradztwo w zakresie zabezpieczenia i ochrony interesów mocodawcy,
 • doradztwo w sprawach egzekucyjnych,
 • doradztwo w wykonywaniu nadzoru właścicielskiego oraz compliance,
 • doradzanie wspólnikom spółek i akcjonariuszom w ochronie oraz realizacji ich praw,
 • doradztwo w sprawach związanych z odpowiedzialnością zarządu spółek,
 • doradztwo w budowaniu strategii związanych z ekspansją rynkową przedsiębiorców,
 • doradztwo w zakresie realizowania polityki optymalizacji kosztów działalności przedsiębiorstwa,
 • doradztwo w sprawach zarządzania i obrotem przedsiębiorstw,
 • doradztwo w sprawach egzekwowania terminów realizacji transakcji handlowych oraz zatorów płatniczych,
 • doradztwo w zakresie obsługi handlu krajowego i zagranicznego,
 • doradztwo w zakresie obsługi prawnej gmin oraz innych jednostek samorządu terytorialnego,
 • doradztwo prawne w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych, w szczególności na rynku motoryzacyjnym oraz lotniczym,
 • doradztwo na rynku medialnym,
 • konsultowanie treści reklam,
 • doradztwo w sprawa zabezpieczenia wierzytelności i roszczeń,
 • doradztwo w opracowywaniu określonych strategii

ZAUFALI NAM