Tarcza 4.0 – kolejna odsłona walki ustawodawcy z gospodarczymi skutkami epidemii

W dniu 19 czerwca 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku wystąpieniem COVID-19, zwaną popularnie Tarczą 4.0. Ustawa ta jest kontynuacją proponowanych przez rząd rozwiązań mających na celu minimalizację negatywnych gospodarczych następstw epidemii koronawirusa w Polsce. Obecnie ustawa oczekuje na podpis Prezydenta.

Przede wszystkim postawiono na wprowadzenie lub zastosowanie następujących instrumentów:

1) możliwość uzyskania kredytu, do którego oprocentowania stosowana jest dopłata, zwanego „kredytem z dopłatą”.
Kredyty te będą udzielane wyłącznie przez banki, które zawarły stosowne porozumienie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Dopłaty do kredytów będą natomiast wypłacane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Wprowadzenie takiego rozwiązania ma umożliwić przedsiębiorcom uzyskanie korzystniej oprocentowanego kredytu. Dopłaty będą uważane za pomoc publiczną, a ich wysokość limitowana będzie przepisami.
2) możliwość łatwiejszego wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego w drodze obwieszczenia przez przedsiębiorcę o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Przedsiębiorca będzie musiał przed dokonaniem takiego obwieszczenia zawrzeć z doradcą restrukturyzacyjnym umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania. Obwieszczenie to ma być dokonane po przygotowaniu przez przedsiębiorcę propozycji układowych, spisu wierzytelności oraz wierzytelności spornych, po przekazaniu ich nadzorcy układu. Zmiana ta ma bardzo istotne znaczenie, ponieważ w toku postępowania restrukturyzacyjnego ograniczeniu ulegają możliwości prowadzenia egzekucji z majątku takiego przedsiębiorcy oraz wypowiedzenia niektórych umów.

Ponadto ustawodawca zdecydował się skupić swoją uwagę na poprawie podatkowego otoczenia funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Zaproponowano m.in. następujące rozwiązania:

1) zwolnienie z podatku minimalnego od przychodów z budynków naliczanego przede wszystkim wynajmującym powierzchnie handlowe,
2) możliwość wcześniejszego skorzystania z ulgi na złe długi,
3) przedłużenie terminu na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych na koniec 2020 r.
4) przesuniecie terminu na zgłaszanie krajowych schematów podatkowych,
5) przesuniecie terminu wdrożenia JPK_V7 dla ewidencji zakupu i sprzedaży oraz deklaracji VAT-7 na 1 października 2020 r.

Ustawodawca wprowadził również szereg zmian dotyczących relacji przedsiębiorców z pracownikami. Wskazać tu można np. na rozwiązania dotyczące m.in.

1) obniżenia wymiaru czasu pracy wraz z obniżeniem wynagrodzenia za pracę lub objęcia pracownika przestojem ekonomicznym przy jednoczesnej wypłacie mu obniżonego wynagrodzenia za pracę,
2) narzucenia pracownikowi terminu wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego,
3) ograniczenia wysokości odpraw, odszkodowań i innych świadczeń wypłacanych w związku z rozwiązaniem stosunku pracy.

Ustawodawca kolejny raz zdecydował się „przy okazji” uchwalania Tarczy znowelizować szereg ustaw szczególnych, dlatego wskazane wyżej zmiany mają jedynie charakter przykładowy i informacyjny.

Informacja niniejsza nie stanowi porady prawnej, a każdy przypadek musi być analizowany indywidualnie, w celu sprawdzenia, czy i ewentualnie jakie zmiany mają do niego zastosowanie.