Licencja na zawsze — czy to możliwe?

W praktyce obrotu gospodarczego, w umowach licencyjnych często spotkać można postanowienia stanowiące, że licencja (np. na oprogramowanie komputerowe) udzielana jest bezterminowo/wieczyście/na zawsze/na czas nieoznaczony. Licencjobiorcy myślą wówczas, że umowa nigdy nie zostanie im wypowiedziana. Ale czy na pewno to przekonanie jest uzasadnione? Przyjąć należy, że nawet tak sformułowana licencja nie daje gwarantowanych cech wieczności i niewypowiadalności. Istnieje ogólna zasada, że zobowiązanie bezterminowe o charakterze ciągłym wygasa po wypowiedzeniu z zachowaniem terminów umownych, ustawowych lub zwyczajowych a w przypadku braku takich terminów niezwłocznie po wypowiedzeniu (art. 3651 k.c.). Jeżeli zatem umowa licencyjna zawarta na czas nieoznaczony nie określa terminu wypowiedzenia, to ustawodawca przewidział w ustawie o prawie autorskim i prawie pokrewnym (zwanej dalej jako PrAut) możliwość wypowiedzenia takiej umowy z zachowaniem ustawowego terminu wypowiedzenia na rok naprzód na koniec roku kalendarzowego(art. 68 ust. 1 PrAut). W doktrynie pojawiają się jednak zdania odmienne, szczególnie po wydaniu w dniu 17.12.2015 r. głośnego wyroku przez Sąd Apelacyjny w Warszawie , w którym Sąd stwierdził, że oceniana umowa licencyjna wyłączyła prawo jej wypowiedzenia. Przedmiotowy pogląd, interpretujący treść łączącego strony stosunku prawnego został przez Sąd słusznie zawężony do specyficznego rodzaju umów. Z wyroku wynika bowiem, że umowa licencji zawarta na czas nieokreślony jest niewypowiadalna, gdy jej sens gospodarczy jest zbliżony do transakcji o charakterze jednorazowym tj. wtedy gdy: licencja ma charakter niewyłączny, wynagrodzenie jest płatne jednorazowo z góry a korzystanie z utworu nie powoduje powstania dodatkowych obowiązków po stronie licencjodawcy. Należy zatem wskazać, iż przyjęte stanowisko osadzone jest w konkretnych okolicznościach konkretnej sprawy i trudno przewidzieć, czy w innej sprawie nawet o podobnym stanie faktycznym sąd orzekający powtórzyłby tą argumentację.

Mając na uwadze wolę licencjobiorcy nadania zawieranej umowie licencyjnej jak największej trwałości bezpieczniejszym wydaje się odpowiednie zabezpieczenie w umowie nie tylko czasu trwania umowy ale też w szczególności odpowiednio długiego okresu wypowiedzenia niż zakładanie, że inny Sąd powtórzy ten skądinąd kontrowersyjny wyrok.