AUDYT PRAWNY STRONY INTERNETOWEJ

Przedsiębiorco!

Czym jest audyt strony internetowej?

– Jest to ocena zgodności zawartości strony internetowej z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Jakie obszary obejmuje audyt?

Dla przedsiębiorców prowadzących działalność z zakresu e-commerce, kluczowe obszary prawne to przetwarzanie danych osobowych, uczciwa konkurencja, ochrona praw konsumentów, zgodność z przepisami dotyczącymi świadczenia usług drogą elektroniczną

Co dokładnie podlega ocenie?

Ocenie podlegają przede wszystkim treść regulaminów, klauzul, polityk, ogólnych warunków umownych umieszczonych na stronie internetowej przedsiębiorcy, pod względem ich zgodności z przepisami prawa i wywiązywania się z obowiązków nałożonych na przedsiębiorców. Ponadto, ocenie podlegać może treść ofert, reklam produktów czy działalność marketingowa (np. poprzez newsletter).

 Jakie korzyści płyną z przeprowadzenia audytu strony internetowej?

Należy mieć na uwadze, że wywiązywanie się z obowiązków prawnie nałożonych na określone podmioty podlega kontroli i w przypadku wykrycia nieprawidłowości odpowiedni organ nadzoru może nałożyć karę administracyjną. A zatem wykrycie ewentualnych nieprawidłowości i ich wyeliminowanie, pozwala na uniknięcie ponoszenia odpowiedzialności administracyjnej, a także zminimalizować ryzyko ponoszenia odpowiedzialności cywilnej.

Obowiązki nakładane na podmioty prowadzące działalność gospodarczą reguluje szereg aktów prawnych, a m.in.:

 1. ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2023 r., poz. 1610);
 2. ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2023 r. poz. 2759);
 3. ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 344);
 4. ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2022 r., poz. 1233);
 5. ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 845);
 6. ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2024 r. poz. 594);
 7. rozporządzenie RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 8. ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781);
 9. ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1790).

Zawartość strony internetowej przedsiębiorstwa również podlega regulacjom określonym także w wymienionych ustawach. Audyt prawny strony internetowej pozwoli na weryfikację, czy wypełniane są obowiązki przedsiębiorców i czy nie dochodzi do naruszenia przepisów. Może stanowić również podstawę do wszczęcia działań naprawczych.

Dla kogo jest audyt prawny?

Dla każdego przedsiębiorcy, który chce być świadomy poszczególnych regulacji prawnych i ich zmian, żeby zapobiegać negatywnym konsekwencjom dla prowadzonego biznesu.

Profesjonalnie przygotowana strona internetowa powinna również zawierać aktualne, zgodne z przepisami treści i informacje – również, żeby zachęcać do podjęcia współpracy z potencjalnymi klientami.

Zapraszamy do sprawdzenia naszej oferty

 

Szczególne podstawy audytu prawnego:

To Państwo decydujecie o zakresie skorzystania z naszej usługi audytowej.

Oferujemy Państwu do wyboru

 • pojedyncze- o wybranej przez Państwa tematyce badania pakiety audytu
 • łączone pakiety audytu- obejmujące np. dwa wybrane przez Państwa tematycznie obszary badania lub
 • kompleksowy audyt (audyt z uwzględnieniem wszystkich oferowanych pakietów).

Pakiet nr 1 – UCZCIWA KONKURENCJA

Audyt zgodności z ustawą o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, a w tym ocena, czy dochodzi do ryzyka uznania stosowania wobec konsumentów:

 • nieuczciwych praktyk rynkowych polegających m.in. posługiwaniu się w sposób nieuprawniony certyfikatami, znakami jakości lub innymi oznaczeniami; podawaniu przez przedsiębiorcę niezgodnych z prawdą informacji dot. przestrzegania kodeksu dobrych praktyk; twierdzeniu lub wywoływaniu wrażenia, że sprzedaż produktu jest zgodna z prawem, jeżeli jest to niezgodne z prawdą;prezentowanie uprawnień przysługujących konsumentom z mocy prawa, jako cechy wyróżniającej ofertę przedsiębiorcy; przekazywanie nierzetelnych informacji dotyczących warunków rynkowych lub dostępności produktu, z zamiarem nakłonienia konsumenta do zakupu produktu na warunkach mniej korzystnych niż warunki rynkowe; podawanie wyników wyszukiwania bez wyraźnego ujawnienia płatnej reklamy lub płatności dokonanej specjalnie w celu uzyskania wyższego plasowania produktów w ramach wyników wyszukiwania; twierdzeniu przez przedsiębiorcę, który umożliwia dostęp do opinii konsumentów o produktach, że te opinie zostały zamieszczone przez konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli, mimo że przedsiębiorca ten nie podjął uzasadnionych i proporcjonalnych kroków, aby sprawdzić, czy opinie te pochodzą od tych konsumentów;
 • działań lub zaniechań wprowadzających w błąd polegających m.in. na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji, rozpowszechnianie prawdziwych informacji w sposób mogący wprowadzać w błąd; czy też zatajeniu lub nieprzekazaniu w sposób jasny, jednoznaczny lub we właściwym czasie istotnych informacji dotyczących produktu

Przeprowadzenie audytu obejmuje sporządzenie raportu z audytu ze wskazaniem rekomendacji z zakresu przepisów dotyczących uczciwej konkurencji. Oferujemy także sporządzenie lub zaktualizowanie dokumentacji zgodnie z zaleceniami raportu na podstawie odrębnej wyceny.

Pakiet nr 2 – KONSUMENCKI

Audyt zgodności z ustawą o prawach konsumenta z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych, a w tym ocena:

 • treści udostępnionych konsumentom na stronach internetowych dotyczących zawierania umów na odległość lub umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa;
 • wykonania obowiązków informacyjnych wobec konsumentów wynikających z RODO;
 • realizacji obowiązku przekazania konsumentowi zasadniczych informacji dotyczących samego przedsiębiorcy oraz przedmiotu świadczeń wzajemnych, jak również usług świadczonych po sprzedaży oraz realizacji pozostałych obowiązków informacyjnych wobec konsumenta wynikających z faktu zawarcia z konsumentem umowy;
 • realizacji obowiązków wynikających z implementacji unijnej dyrektywy „Omnibus”, w tym m. in. publikacji przez przedsiębiorcy najniższej ceny towaru z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, konieczności weryfikacji przez przedsiębiorcę rzetelności opinii o sprzedawanych produktach;
 • realizacji obowiązków wynikających z dużej nowelizacji ustawy o prawach konsumenta obowiązującej od 2023 r., dotyczących m.in. zgodności informacji o realizowanej u przedsiębiorcy procedurze reklamacyjnej z aktualnymi przepisami określającymi uprawnienia konsumenta w razie niezgodności towaru z umową, obowiązku informowania konsumenta o aktualizacjach w przypadku świadczenia usług cyfrowych, w przypadku przedsiębiorców zawierających umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa spełniania obowiązku dotyczącego podania numeru telefonu, pod którym konsument może szybko i efektywnie skontaktować się z przedsiębiorcą, podania innego środka komunikacji online, przewidzianej przez prawo odpowiedzialności przedsiębiorcy za zgodność świadczenia z umową.

Przeprowadzenie audytu obejmuje sporządzenie raportu z audytu ze wskazaniem rekomendacji z zakresu przepisów dotyczących prawa konsumenta. Oferujemy także sporządzenie lub zaktualizowanie dokumentacji zgodnie z zaleceniami raportu na podstawie odrębnej wyceny.

Pakiet nr 3 – E-COMMERCE

Audyt zgodności z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w tym ocena:

 • treści Regulaminów świadczenia usług, które powinny określać m.in.
 • rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
 • warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca oraz zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;
 • warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 • tryb postępowania reklamacyjnego.
 • oznaczeń treści stanowiących informację handlową, do której należy zaliczyć reklamę, informacje marketingowe czy innego rodzaju przekazy mówiące o promocjach sprzedażowych, sponsorowaniu lub działaniach public relations
 • Zakresu przetwarzanych danych osobowych konsumentów w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania danego stosunku prawnego. 

Przeprowadzenie audytu obejmuje sporządzenie raportu z audytu ze wskazaniem rekomendacji z zakresu przepisów dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną. Oferujemy także sporządzenie lub zaktualizowanie dokumentacji zgodnie z zaleceniami raportu na podstawie odrębnej wyceny.

Pakiet nr 4 – DANE OSOBOWE

Audyt zgodności z przepisami dot. ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), a w tym ocena:

 • Stosowanej Polityki prywatności;
 • Czy spełnione są obowiązki administratora danych osobowych:
 • Obowiązek informacyjny poprzez przedstawienie klauzuli informacyjnej, zawierającej m.in.:
  • Dane kontaktowe administratora;
  • Cele i podstawy prawne przetwarzania;
  • Informacje o odbiorcach przetwarzanych danych osobowych;
  • Okres przechowywania danych osobowych;
  • Informacje o prawach podmiotu, którego dane osobowe dotyczą;
  • Informację, czy dane osobowe podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji;
  • Możliwości wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzoru;
 • Obowiązek stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych
 • W przypadku zbierania zgody na przetwarzanie danych osobowych, czy zgoda ta jest pobierana w sposób określony przepisami RODO?
 • Czy dane osobowe klientów zbierane są wyłącznie w niezbędnym zakresie, tj. zgodnie z zasadą minimalizacji?
 • Czy podstawy i cele przetwarzania danych osobowych klientów są prawidłowo określone i zgodnie ze stanem faktycznym?

Przeprowadzenie audytu obejmuje sporządzenie raportu z audytu ze wskazaniem rekomendacji z zakresu przepisów RODO co do strony internetowej. Oferujemy także sporządzenie lub zaktualizowanie dokumentacji zgodnie z zaleceniami raportu na podstawie odrębnej wyceny.

Pakiet nr 5- BRANŻA FARMACEUTYCZNA, ŻYWNOŚĆ, WYROBY MEDYCZNE

Ponadto, przedstawiamy dedykowaną ofertę dla branży farmaceutycznej – „FARMA-REKLAMA” obejmującą trzy warianty:

 • audyt reklamy produktów leczniczych umieszczanych na stronie internetowej;
 • audyt reklamy wyrobów medycznych umieszczanych na stronie internetowej;
 • audyt reklamy suplementów diety umieszczanych na stronie.

W ramach poszczególnych wariantów, oferujemy audyt zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, tj.:

 • Audyt w zakresie reklamy produktów leczniczych, zawierający ocenę pod kątem zgodności z ustawą Prawo farmaceutyczne oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych, a w szczególności:
  • Zgodności reklamy z Charakterystyką Produktu Leczniczego;
  • Przedstawienia niezbędnych danych informacyjnych;
  • Poprawności reklamy porównawczej (z uwzględnieniem właściwych przepisów z zakresu uczciwej konkurencji);
  • Wykorzystywania wizerunku / zaleceń osób znanych, naukowców, lekarzy, farmaceutów albo aktorów odgrywających ich role;
  • Wykorzystywania niedopuszczalnych w świetle prawa sugestii np. zagwarantowania efektu, skuteczności, bezpieczeństwa produktu leczniczego, uniknięcia porady lekarskiej;
  • Wykorzystywania treści, które mogą prowadzić do błędnej autodiagnozy, wprowadzających w błąd co do wskazań terapeutycznych, zawierających niewłaściwe, niepokojące lub mylące określenia przedstawionych graficznie zmian chorobowych, obrażeń ludzkiego ciała lub działania produktu leczniczego na ludzkie ciało lub jego części.
 • Audyt reklamy wyrobów medycznych, zawierających ocenę pod względem zgodności z ustawą z dnia 9 maja 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 974) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG – z uwagi na wejście w życie przepisów regulujących reklamę wyrobów medycznych (od dnia 1 stycznia 2023 r.), w szczególności pod kątem:
  • Zrozumiałości dla laika, przywoływania w reklamie badań naukowych, opinii, literatury lub opracowań naukowych i innych materiałów skierowanych do użytkowników innych niż laicy;
  • Wykorzystywania wizerunku osób wykonujących zawody medyczne lub podających się za takie osoby, bądź sugerowania wykonywania takiego zawodu w reklamie przez takie osoby;
  • Wzywania dzieci do nabywania wyrobów medycznych;
  • Wprowadzania w błąd co do warunków technicznych (a w tym konserwacyjnych, obsługi serwisowej, regulacji itd.)
  • Dopuszczalności reklamy, przedstawienia niezbędnych danych podanych w treści reklamy.
 • Audyt reklamy suplementów diety, zawierający ocenę pod względem zgodności z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2023 r., poz. 1448), a także Rozporządzeń unijnych:
  • Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.Urz.UE.L Nr 31,);
  • Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz.Urz.UE.L Nr 404);
  • Rozporządzenie (WE) Nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych substancji (Dz.Urz. UE.L. Nr 404);
  • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 432/2012 z dnia 16 maja 2012 r. ustanawiające wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, innych niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci z dnia 16 maja 2012 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 136);
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 609/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego i środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała oraz uchylające dyrektywę Rady 92/52/EWG, dyrektywy Komisji 96/8/WE, 1999/21/WE, 2006/125/WE i 2006/141/WE, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/39/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 41/2009 i (WE) nr 953/2009;
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności z dnia 25 października 2011 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 304);

– w szczególności pod kątem oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych.