Stanisław Lach – kierownik działu

radca prawny

Radca prawny od 2011 r. Z Kancelarią związany od 2005 r. Absolwent studiów prawniczych oraz ekonomicznych na Uniwersytecie Wrocławskim. Specjalista z zakresu prawa budowlanego, administracyjnego (w tym nieruchomości) oraz zamówień publicznych. Doradza Wykonawcom w sporach z Zamawiającymi, świadczy pomoc prawną na kontraktach autostradowych, kolejowych i kubaturowych. W Kancelarii specjalizuje się także w prawie spółek, w szczególności doradztwem w sporach między wspólnikami, w transakcjach M&A, doradza przy transakcjach pozyskiwania kapitału w tym od funduszy typu VC i PE. Doradza Spółom notowanym na NC. Brał udział w tworzeniu międzynarodowych wehikułów finansowych. Reprezentował Klientów w sporach sądowych (w tym przed Sądem Najwyższym), arbitrażowych, przed KIO. Jest autorem publikacji z zakresu prawa budowlanego i kontraktów FIDIC oraz licznych opinii i opracowań dla firm międzynarodowych oraz instytucji i urzędów.

Specjalizacje:

Prawo spółek handlowych zwłaszcza w zakresie transakcji M&A, skomplikowanych procesów inwestycyjnych; Prawo papierów wartościowych – w tym emisji akcji i obligacji, ustanawiania zabezpieczeń na akcjach i obligacjach; Prawo budowalne i nieruchomości – zwłaszcza w zakresie procesów inwestycyjnych, doradztwa w sporach dotyczących niewykonania lub nieprawidłowego wykonania robót budowlanych (w tym opartych o kontrakty FIDIC), reprezentacji w postępowaniach administracyjnych na wszystkich etapach procesu budowlanego, reprezentacji zamawiającego i wykonawcy w sprawach o udzielenie zamówień publicznych na roboty budowlane.; Prawo umów w obrocie gospodarczym – od najprostszych umów kodeksowych po umowy nienazwane oraz skomplikowane konstrukcje oparte także na prawie obcym.