Bogusław Sołtys

partner

 

Radca prawny od 1995r., specjalista z zakresu prawa gospodarczego (w tym prawa spółek i kontraktów), prawa farmaceutycznego, prawa konkurencji oraz prawa własności przemysłowej i intelektualnej, wykładowca prawa handlowego, własności przemysłowej oraz prawa reklamy, nauczyciel akademicki – adiunkt w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

 • stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej;
 • kierował Pracownią Ekspertyz Prawnych Uniwersytetu Wrocławskiego;
 • współpracuje z CBKE (Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej);
 • autor licznych opinii i ekspertyz prawnych na zlecenie instytucji publicznych i prywatnych (m.in. na rzecz Gmin, UOKIK, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, przedsiębiorstw sieciowych);
 • doradza m.in. wiodącym spółkom z branży pośrednictwa finansowego, farmaceutycznej, spożywczej, budowlanej i przemysłu ciężkiego;
 • pełni funkcję Prezesa Sądu Arbitrażowego przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej we Wrocławiu;
 • jest mediatorem i arbitrem;
 • należy do grona stałych ekspertów Krajowej Rady Radców Prawnych;
 • z tytułu działalności w samorządzie radców prawnych otrzymywał nagrody i wyróżnienia;
 • jest członkiem rad programowych czasopism naukowych i branżowych;
 • autor wielu publikacji na temat przedsiębiorstwa, prawa konkurencji, własności przemysłowej, arbitrażu oraz rynku usług prawniczych;
 • reprezentował klientów przed sądami powszechnymi, arbitrażowymi, Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.
Specjalizacje:

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Publikacje:

Sołtys B., Formy naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego, Rejent 1992r., Nr 11, s. 49-62.;
Sołtys B., Zwalczanie nieuczciwej konkurencji w projekcie nowej ustawy, Rejent 1993r., Nr 2, s. 90-103.;
Sołtys B., Charakter i konstrukcja prawa do znaku towarowego, Rejent 1993 r., Nr 3-4, s. 68-103;
Sołtys B., Problematyka wyczerpania prawa z rejestracji znaku towarowego, Rejent 1993r., Nr 5, s. 43-53;
Sołtys B., Czy można zbyć wolny zawód ? Przegląd Prawa Handlowego 1995r., Nr 3, s. 27-29;
Sołtys B., Glosa do Postanowienia Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP z 26 stycznia 1993r., Glosa 1995r., Nr 8, s. 14-18;
Sołtys B., Sprzedaż przedsiębiorstwa państwowego, Przegląd Prawa Handlowego 1995r., Nr 7, s. 19-26;
Sołtys B., Sprzedaż przedsiębiorstwa państwowego oraz jego zorganizowanych części a podatek VAT, Rzeczpospolita z 17 września 1995r., Nr 217, s. 16;
Sołtys B., Opłata skarbowa od czynności dotyczących przedsiębiorstwa oraz jego zorganizowanych części, Rzeczpospolita z 14 września 1995r., Nr 213, s. 16;
Sołtys B., Egzekucja na przedsiębiorstwie, Rzeczpospolita z 2 listopada 1995r., Nr 254, s. 17;
Sołtys B., Kontrowersje wokół pojęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, Przegląd Prawa Handlowego 1996r., Nr 2, s. 31-34;
Sołtys B., Jacyszyn J., Know-How jako wkład niepieniężny, Rzeczpospolita z 17 marca 1995r., Nr 65, s. 14;
Sołtys B., Jacyszyn J., Klientela jako wkład niepieniężny, Rzeczpospolita z 9 marca 1995r., Nr 58, s. 15;
Sołtys B., Jezioro J., Powszechny podatek dochodowy, Twórczość pracownicza akademickich nauczycieli naukowo-dydaktycznych, Rzeczpospolita z 16 listopada 1995r., Nr 265, s. 17;
Sołtys B., Jezioro J., Twórczość naukowa w ramach stosunku pracy a podatek dochodowy od osób fizycznych, Przegląd Podatkowy 1995r., Nr 12, s. 11-12;
Sołtys B., Wybrane zagadnienia z likwidacyjnej sprzedaży przedsiębiorstwa państwowego oraz zorganizowanych części jego mienia (powielacz z konferencji zorganizowanej przez Wojewodę Wrocławskiego 25 maja 1995r. poświęconej prawno-ekonomicznym problemom przekształceń własnościowych w gospodarce);
Sołtys B., Klientela przedmiotem aportu w spółkach kapitałowych, Acta Universitatis Wratislaviensis Wrocław 1995 r., Nr 1770, s. 109-137;
Sołtys B., Klientela – Przedsiębiorstwo – Wolny zawód, Rejent 1995r., Nr 1, s. 124-145;
Sołtys B., Pojęcie i charakter klienteli w prawie polskim, Klientela przedmiotem obrotu i ochrony prawnej, Kluczbork – Poznań 1995r.;
Sołtys B., Sytuacja prawna nieruchomości wchodzącej w skład przedsiębiorstwa, Rejent 1996r. Nr 2, s. 81-90;
Sołtys B., Opłata skarbowa od umów zawieranych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej de lege lata i de lege ferenda, Przegląd Podatkowy 1996r., Nr 7;
Sołtys B., Nazwy handlowe i ich ochrona w prawie polskim, Kraków Zakamycze 2003r.;
Sołtys B., Pankowska-Lier B., Umowa arbitrażowa w obrocie gospodarczym, Wyd. Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2004r.;
Sołtys B., Prawo do urządzeń przesyłowych przyłączonych do sieci przedsiębiorstwa, Acta Universitatis Wratislaviensis Nr 2683, Przegląd Prawa i Administracji, tom LXIV/2004 pod red. J. Frąckowiaka, Wyd. U Wr., s. 193-199;
Sołtys B., Prawniczy słownik wyrazów trudnych pod red. J. Bocia, Wyd. Kolonia Limited 2004r.;
Sołtys B., Podleś M., Umowy z pośredniczącymi dostawcami usług internetowych (w:) W. Dubis, J. Jacyszyn, M. Leśniak, M. Podleś, M. Skory, B. Sołtys, Umowy elektroniczne w obrocie gospodarczym pod red. J. Gołaczyńskiego, Warszawa 2005r.;
Sołtys B., Zapis na sąd polubowny w prawie spółek (w:) Kodeks spółek handlowych po pięciu latach, Acta Universitatis Wratislaviensis Nr 2842, Wrocław 2006r., s. 201-214;
Sołtys B., Zawarcie umowy o arbitraż w formie elektronicznej (w:) Prawo umów elektronicznych pod red. J. Gołaczyńskiego, Warszawa 2006r.;
Sołtys B., Podleś M., Wybrane uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy ? Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Radca Prawny 2006r. Nr 5, s. 6-14;
Sołtys B. (w:) Małgorzata Ludwik, dr Łukasz Błaszczak, Sądownictwo polubowne (arbitraż), Wzory czynności związanych z działalnością Sądu Polubownego CH BECK 2007 r., s. 314 ? 341;
Sołtys B., Marcin Podleś, Kontrola rozstrzygnięć o kosztach procesu, Radca Prawny 2007r., Nr 5, s. 71 – 82;
Sołtys B., Forma umowy o arbitraż (w:) Europeizacja prawa cywilnego, Wolters Kluwer 2008r., s. 407-418;
Sołtys B., Recenzja książki Łukasza Błaszczaka i Małgorzaty Ludwik, Sądownictwo polubowne (arbitraż), Warszawa CH Beck 2007r. Rejent 2008r., Nr 3;
Marcin Podleś, Bogusław Sołtys, Reprezentacja Spółki cywilnej na tle jej charakteru prawnego, Podmiotowość cywilnoprawna w prawie polskim. Wybrane zagadnienia. Prawo CCCIV pod red. E. Gniewka, Wrocław 2008r.,s. 137-149;
Sołtys B., Marcin Podleś, Granice formalizmu procedury cywilnej ? wybrane aspekty dotyczące skargi kasacyjnej, Radca Prawny 2008r., Nr 6, s. 25-39;
Sołtys B., Maciej Skory, Sąd Arbitrażowy przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej we Wrocławiu ? podstawy funkcjonowania i orzekania, ADR Arbitraż i Mediacja 2008r., Nr 4, s. 181-185;
Sołtys B., Marcin Podleś, Liability of Internet service providers [w:] A. Wiebe (red.) IT-Law in Poland, Wiedeń, Monachium 2009r., s. 191-201.
Sołtys B., Marcin Podleś, Przywrócenie terminu w postępowaniu cywilnym, Radca prawny, 2010r., nr 1, s. 24-34;
Beata Pankowska-Lier, Bogusław Sołtys, Reklama usług prawnych w Niemczech, Radca Prawny 2012r. nr 124, s. 2-6;
Sołtys B., Porównywanie cen usług prawniczych (w:) Księga pamiątkowa z okazji dziesięciolecia Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej i Studenckiego Koła Naukowego Blok Prawa Komputerowego, Oficyna Prawnicza, Wrocław 2012r., s. 419-427;
Sołtys B., Prawnicze Spółki Kapitałowe (w:) 10-lecie KSH, red. J. Frąckowiak, Warszawa 2013r.;
Sołtys B, Przetargi na dostawę leków w nowym systemie refundacji – problemy hurtowni farmaceutycznych, Farmakoekonomika Szpitalna 2013r., Nr 23, s. 22-23;
Sołtys B, Jurysdykcja prewencyjna notariusza w umowach zawieranych przez dewelopera z konsumentami w odniesieniu do niedozwolonych postanowień umownych (art. 3851 i n. k.c.), Rejent 2013r., nr 12, s. 197-213;
Sołtys B, Definicja konsumenta. Komentarz (w:) Ustawa o prawach konsumenta. Kodeks cywilny (wyciąg). Komentarz pod red. B. Kaczmarek-Templin, P. Steca, D. Szostka, Warszawa CH. Beck 2014r., s. 281-292;
Sołtys B, Koszty postępowania arbitrażowego – wybrane zagadnienia na tle sporów dotyczących kontraktów FIDIC, ADR Arbitraż i Mediacja 2014r., Nr 3, s. 39-47;
Sołtys B, Bariery rozwoju osobowych spółek wielodyscyplinarnych z udziałem regulowanych zawodów prawniczych, Rejent 2014r., Numer specjalny, grudzień 2014r., s. 234-263;
Sołtys B., Czas najwyższy na zmiany w modelu kontroli niedozwolonych postanowień wzorców umownych, Osiemdziesiąt lat polskiego prawa handlowego, Przegląd Prawa i Administracji Wrocław 2015r., t. CI, s. 183-206;
Sołtys B., Głos w sprawie specjalizacji w świadczeniu usług prawniczych, Przegląd Prawa i Administracji nr 100, s. 581-597;
Bogusław Sołtys, Ocena zgodności art. 162 k.p.c. z konstytucyjnym prawem do sądu (w:) Konstytucjonalizacja Postępowania Cywilnego, Wrocław 2015r., red. Ł. Błaszczak, (rozdz. VIII, s. 153-181

Wystąpienia:

Sołtys B., Umowy o arbitraż w formie elektronicznej, referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE) Wrocław X. 2005r.;
Sołtys B., Dopuszczalność zawarcia umowy o arbitraż w drodze milczenia jednej strony w świetle znowelizowanych przepisów kodeksu postępowania cywilnego ? referat wygłoszony na Zjeździe Cywilistów, Wisła IX 2006r.;
Sołtys B., Wybrane zagadnienia kosztów postępowania arbitrażowego, Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Dochodzenie roszczeń przed sądami polubownymi, dnia 16 maja 2014r. we Wrocławiu;
Sołtys B., Wątpliwości wokół następstw procesowych braku zastrzeżeń do protokołu rozprawy, Konferencje zorganizowana na Uniwersytecie Wrocławskim dnia 17 kwietnia 2015r