Bogusław Sołtys

partner

Radca prawny od 1995r., specjalista z zakresu prawa gospodarczego (w tym prawa spółek i kontraktów), prawa farmaceutycznego, prawa konkurencji oraz prawa własności przemysłowej i intelektualnej, wykładowca prawa handlowego, własności przemysłowej oraz prawa reklamy, nauczyciel akademicki w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktor habilitowany nauk prawnych i profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego.

 • stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej;
 • kierował Pracownią Ekspertyz Prawnych Uniwersytetu Wrocławskiego;
 • współpracuje z CBKE (Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej) oraz z OBSiL (Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych);
 • opiniuje projekty ustaw i rozporządzeń w krajowym procesie legislacyjnym na zlecenie różnych organizacji uczestniczących w konsultacjach publicznych;
 • autor licznych opinii i ekspertyz prawnych na zlecenie instytucji publicznych i prywatnych (m.in. na rzecz Krajowej Izby Radców PrawnychJednostek Samorządu Terytorialnego, UOKIK, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, przedsiębiorstw sieciowych);
 • doradza m.in. wiodącym spółkom z branży pośrednictwa finansowego, farmaceutycznej, spożywczej, budowlanej i przemysłu ciężkiego;
 • pełni funkcję Prezesa Sądu Arbitrażowego przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej we Wrocławiu;
 • jest mediatorem i arbitrem;
 • należy do grona stałych ekspertów Krajowej Rady Radców Prawnych;
 • z tytułu działalności działalności naukowo – dydaktycznej i organizacyjnej oraz w samorządzie radców prawnych otrzymywał nagrody i wyróżnienia;
 • jest członkiem rad programowych czasopism naukowych i branżowych;
 • autor wielu publikacji na temat prawa handlowego i cywilnego, przedsiębiorstwa, prawa konkurencji, własności przemysłowej, arbitrażu oraz rynku usług prawniczych;
 • reprezentował klientów przed sądami powszechnymi, arbitrażowymi, Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.
Ważniejsze publikacje:
 • Kompetencja wspólników (akcjonariuszy) do odwołania członków organu zarządzającego w spółkach kapitałowych - ze szczególnym uwzględnieniem spółek kapitałowych z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, Przegląd Prawa Handlowego, 2023, Nr 2, s. 4-11, https://www.wolterskluwer.com/pl-pl/news/przeglad-prawa-handlowego-2-2023                                                                                                          
 • Głos w sprawie wykładni art. 43§ 2 KC, w: In varietate concordia : księga jubileuszowa Profesora Ryszarda Skubisza / red. Edyta Całka, Andrzej Jakubecki, Mirosław Nazar, Krzysztof Niewęgłowski, Rafał Poździk Warszawa                                                                                                            
 • Ramy prawne współpracy radców prawnych z alternatywnymi dostawcami usług prawniczych Radca Prawny, 2022, Nr 203, s. 28-31 https://kirp.pl/wp-content/uploads/2022/10/radca_prawny_nr_203_net.pdf#page=28
 • Rebus sic stantibus z perspektywy instytucjonalnej odrębności prawa handlowego, : Kodeks spółek handlowych po 20 latach obowiązywania / red. Marek Leśniak, Maciej Skory, Bogusław Sołtys
 • Warszawa : Wolters Kluwer, 2022, s. 111-124 (Monografie) ISBN 978-83-8286-864-7
 • Rola radców prawnych w sygnalizacji naruszenia prawa, Radca Prawny : zeszyty naukowe, 2022, Nr 1, s. 17-27, https://kirp.pl/publikacja/radca-prawny-zeszyty-naukowe-nr-1-30-2022/
 • Uczestnictwo w spółkach kapitałowych jako forma wykonywania zawodu radcy prawnego, Radca Prawny : zeszyty naukowe, 2022, Nr 2, s. 109-121, https://kirp.pl/publikacja/https-kirp-pl-wp-content-uploads-2022-11-radca-nr31-net-pdf/
 • Urealnienie gwarancji RODO w zakresie zarządzania i nadzoru nad własnymi danymi osobowymi przetwarzanymi cyfrowo, Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, 2022, Nr 128, s. 115-125
 • 10.19195/0137-1134.128.8
 • W sprawie reformy instytucji depozytu likwidacyjnego spółek kapitałowych, Państwo i Prawo, 2022, Nr 2, s. 66-81, Wydawnictwo C.H. Beck, 2022, s. 81-88
 • Głos za ideą nowego kodeksu handlowego, Przegląd Prawa Handlowego, 2022, Nr 11, s. 23-29 https://www.wolterskluwer.com/pl-pl/news/przeglad-prawa-handlowego-11-2022
 • Wielkość pracodawcy jako kryterium różnicowania stosunków pracowniczych w: Pro opere perfecto gratias agimus  :  księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Kuczyńskiemu / red. Agnieszka Górnicz-Mulcahy, Artur Tomanek, Monika Lewandowicz-Machnikowska Wrocław : Uniwersytet Wrocławski. E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, 2022, s. 359-368 (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) 10.34616/145164
 • Wpływ zastosowania nowoczesnych technologii oraz sztucznej inteligencji na podnoszenie jakości orzecznictwa, Rejent, 2022, Nr 9, s. 50-65, https://www.rejent.com.pl/#
 • Zagadnienie członkostwa jednostek organizacyjnych w samorządzie zawodowym radców prawnych, w: Wykonywanie zawodu radcy prawnego: 40-lecie samorządu radcowskiego : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość / red. Krystian Mularczyk, Michał Pyrz, Tomasz Scheffler, Anna Zalesińska, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2022, s. 313-321, ISBN 978-83-8291-219-7
 • Autorytaryzm w zarządzaniu spółkami kapitałowymi, Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, 2021, 43, Nr 3, s. 309-317
 • 10.19195/2300-7249.43.3.22
 • Konieczność przyjęcia europejskiej regulacji warunków przetwarzania danych cyfrowych osób zmarłych Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, 2021, Nr 127, s. 231-241, 10.19195/0137-1134.127.15
 • Rozdzielenie zakresów prawniczej działalności regulowanej i wolnej : de lege lata i de lege ferenda, Przegląd Sejmowy, 2021 3,, s. 127-142, 10.31268/ps.2021.35
 • Kilka uwag i propozycji do kodeksowej regulacji nowego prawa holdingowego
  Przegląd Prawa Handlowego, 2021, 1, s. 5-16
  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-prawa-handlowego/zawartosc-numerow/2448-przeglad-prawa-handlowego-1-2021
 • Depozyt likwidacyjny jako warunek wykreślenia spółek kapitałowych z Krajowego Rejestru Sądowego
  Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 2020, 11, s. 2-12
  33226/0137-5490.2020.11.1
 • Dlaczego warto wrócić do koncepcji instytucjonalnej odrębności prawa handlowego?
  Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, 2020, 121, s. 69-83
  19195/0137-1134.121.6, s. 171-179
 • Rola samorządów zawodów zaufania publicznego w systemie organów ochrony danych osobowych
  Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, 2019, 116, s. 103-116
  19195/0137-1134.116.7
 • Wątpliwości wokół konstytucyjności sankcji karnych i administracyjno-karnych za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych
  Przegląd Sejmowy, 2019, 5, s. 29-52
  31268/PS.2019.65
 • [Objaśnienia do art. 1-2, 4-8, 10-11, 21-225, 227-228]
  W: Ustawa o radcach prawnych: komentarz/ red. Tomasz Scheffler
  Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 28-68
  (Komentarze Becka)
 • Charakterystyka i sens normatywnego wyróżnienia grupy umów o świadczenie usług prawniczych
  Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, 2018, 112, s. 181-198
  19195/0137-1134.112.12
 • Spółka partnerska dla wszystkich
  w: Kodeks spółek handlowych po 15 latach obowiązywania/ red. Józef Frąckowiak
  Warszawa: Wolters Kluwer, 2018, s. 458-474
  (Monografie)
 • Wybrane problemy orzekania o kosztach zastępstwa procesowego strony reprezentowanej przez radcę prawnego
  W: Ius est ars boni et aequi : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Frąckowiakowi/ red. Anna Dańko-Roesler, Marek Leśniak, Maciej Skory, Bogusław Sołtys
  [Warszawa] : Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 2018, s. 1029-1044
  ISBN 978-83-62921-24-9
 • Formy organizacyjnoprawne świadczenia usług prawniczych i ich ograniczenia w prawie polskim
  Wrocław: Uniwersytet Wrocławski. E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, 2017, 434 s.
  http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/84638
 • Rola Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w zapobieganiu i zwalczaniu nadużyć wolności kontraktowej w umowach zawieranych w ramach zamówień publicznych
  Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, 2017, 109, s. 129-142
  19195/0137-1134.109.9
 • Rynek usług prawniczych w Polsce
  Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze = Vroclavs’ko-L’vìvs’kij Ûridičnij Zbìrnik, 2017, 8, s. 253-268
  http://wuwr.pl/wlzp/article/view/8762
 • O potrzebie wzmocnienia ochrony przedsiębiorców oraz innych podmiotów niebędących konsumentami przed nadużyciami wolności kontraktowej
  Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, 2016, 105, s. 143-158
  19195/0137-1134.105.10
 • Czas najwyższy na zmiany w modelu kontroli niedozwolonych postanowień wzorców umownych
  Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, 2015, 101, s. 183-206
  http://tinyurl.com/pnecbyj
 • Głos w sprawie specjalizacji w świadczeniu usług prawniczych
  Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, 2015, 100/1, s. 581-597
  http://ppa.wuwr.pl/product/6304
 • Ocena zgodności art. 162 kpc z konstytucyjnym prawem do sądu
  w: Konstytucjonalizacja postępowania cywilnego/ red. Łukasz Błaszczak
  Wrocław: Presscom, 2015, s. 153-181
 • Definicja konsumenta
  w: Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz/ red. Berenika Kaczmarek-Templin, Piotr Stec, Dariusz Szostek
  Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014, s. 281-292
 • Koszty postępowania arbitrażowego: wybrane zagadnienia na tle sporów dotyczących kontraktów FIDIC
  Arbitraż i Mediacja, 2014, 3, s. 37-45
  http://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=mjxw62zoge4tkmbwgmydkn
 • Jurysdykcja prewencyjna notariusza w umowach zawieranych przez dewelopera z konsumentami w odniesieniu do niedozwolonych postanowień umownych (art 385 i nast. kc.)
  Rejent, 2013, 23, 12, s. 197-213
 • Przetargi na dostawę leków w nowym systemie refundacji: problemy hurtowni farmaceutycznych
  Farmakoekonomika Szpitalna, 2013, 23, s. 22-23
 • Zasady ustalania cen dla rynku szpitalnego, mechanizmy kontroli i zmian
  Farmakoekonomika Szpitalna, 2012, 20, s. 29-32
 • Prawo do urządzeń przesyłowych przyłączonych do sieci przedsiębiorstwa
  w: Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, 2004, s. 193-199
 • Umowa arbitrażowa w obrocie gospodarczym
  Warszawa: Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2004, 47 s.
  (Wzory Umów w Praktyce: 5)
 • Nazwy handlowe i ich ochrona w prawie polskim
  Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2003, 441 s.
 • Kontrowersje wokół pojęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa
  Przegląd Prawa Handlowego, 1996, 2, s. 31-34
 • Sprzedaż przedsiębiorstwa państwowego
  Przegląd Prawa Handlowego, 1996, 7, s. 19-26
 • Sytuacja prawna nieruchomości wchodzącej w skład przedsiębiorstwa
  Rejent, 1996, 6, s. 81-90
 • Klientela – Przedsiębiorstwo – Wolny zawód
  Rejent, 1995, 5, s. 124-145
 • Klientela przedmiotem aportu w spółkach kapitałowych
  W: Spółka jako podmiot gospodarczy
  Wrocław, 1995, s. 109-137
  (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo; 242)
 • Pojęcie i charakter klienteli w prawie polskim: klientela przedmiotem obrotu i ochrony prawnej
  Poznań; Kluczbork: Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 1995, 100 s. (Biblioteka Rejenta)
 • Charakter i konstrukcja prawa do znaku towarowego
  Rejent, 1993, 3, s. 68-103
 • Problematyka wyczerpania prawa z rejestracji znaku towarowego
  Rejent, 1993, 3, s. 43-52
 • Formy naruszania prawa z rejestracji znaku towarowego
  Rejent, 1992, 2, s. 49-62

Inne publikacje:

Zob. na https://prawo.uni.wroc.pl/user/12170

Wybrane wystąpienia:
 • Dyskusja w ramach Forum Prawa Mediów Elektronicznych oraz współpraca przy realizacji projektów badawczych Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej – CBKE.
 • B. Sołtys, M. Leśniak, Czy potrzebny jest kodeks handlowy?, Referat wygłoszony podczas XIII Zjazdu Katedr Prawa Handlowego, Lublin, 22–23 września 2022 r.
 • Głos w dyskusji podczas konferencji, Reglamentacja działalności gospodarczej na rynku aptecznym. Uwarunkowania konstytucyjno-prawne, Wrocław, dnia 20 września 2022
 • Uczestnictwo z głosem eksperckim w cyklu debat on-line organizowanych przez KIRP: Zawód z zasadami, maj i czerwiec 2022 r.
 • Webinar pt:, „Radcy prawni a innowacyjność. Nowe formy wykonywania zawodu, wyzwania przy współpracy z partnerami, konkurowanie wynagrodzeniem”, KIRP Warszawa 25.05.2022 r. https://kirp.pl/radcy-prawni-a-innowacyjnosc-nowe-formy-wykonywania-zawodu-wyzwania-przy-wspolpracy-z-partnerami-konkurowanie-wynagrodzeniem-podsumowanie-webinaru/
 • Bogusław Sołtys, professor, University of Wrocław, Attorney at Law, Wrocław Bar Association of Attorneys at Law (OIRP Wrocław) Izabela Konopacka, Vicepresident of The European Bars Federation (FBE), Attorney at Law, Wrocław Bar Association of Attorneys at Law (OIRP Wrocław), Prezentacja na forum FBE, pt: “BAR ASSOCIATIONS AS PUBLIC COMPETENT AUTHORITIES FOR GDPR MATTERS” (IZBY ADWOKACKIE JAKO WŁAŚCIWE ORGANY PUBLICZNE W SPRAWACH RODO)
 • B. Sołtys, I. Konopacka, Opracowanie pt: “Benefits of legal self-governments becoming national competent authorities in GDPR matters” (Korzyści z uzyskania przez prawnicze samorządy zawodowe statusu krajowych organów właściwych w sprawach RODO)
 • Dyskusja z panelistami X Ogólnopolskiej Konferencji Sędziów i Rzeczników Dyscyplinarnych na temat granic ochrony tajemnicy zawodowej oraz efektywności skargi konstytucyjnej jako środka ochrony praw i wolności. Wrocław 20 maja 2022
 • Sołtys B., Wątpliwości wokół następstw procesowych braku zastrzeżeń do protokołu rozprawy, Konferencje zorganizowana na Uniwersytecie Wrocławskim dnia 17 kwietnia 2015r
 • „Bariery rozwoju osobowych spółek wielodyscyplinarnych z udziałem regulowanych zawodów prawniczych” – referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiej konferencji naukowej „Wolne zawody a funkcjonowanie spółek handlowych”, zorganizowana przez Zakład Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 24.10.2014r.
 • Organizator, moderator i panelista wielu różnych seminariów poświęconych zagadnieniom prawa handlowego, prawa cywilnego i procedury cywilnej, prawa farmaceutycznego, prawa reklamy, ochrony konsumentów, czy funkcjonowania i regulacji rynku usług prawniczych
 • Sołtys B., Wybrane zagadnienia kosztów postępowania arbitrażowego, Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Dochodzenie roszczeń przed sądami polubownymi, dnia 16 maja 2014r. we Wrocławiu;
 • „Porównywanie cen usług prawniczych” – referat wygłoszony podczas Międzynarodowej konferencji naukowej – 10 lat Prawa Nowych Technologii we Wrocławiu (10-lecie CKE) „Dekada pasji i czynu”, Wrocław 13-14.11.2012r.
 • Sołtys B., Dopuszczalność zawarcia umowy o arbitraż w drodze milczenia jednej strony w świetle znowelizowanych przepisów kodeksu postępowania cywilnego ? referat wygłoszony na Zjeździe Cywilistów, Wisła IX 2006r.;
 • Sołtys B., Umowy o arbitraż w formie elektronicznej, referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE) Wrocław X. 2005r.;