Bogusław Sołtys

partner

Radca prawny od 1995r., specjalista z zakresu prawa gospodarczego (w tym prawa spółek i kontraktów), prawa farmaceutycznego, prawa konkurencji oraz prawa własności przemysłowej i intelektualnej, wykładowca prawa handlowego, własności przemysłowej oraz prawa reklamy, nauczyciel akademicki w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktor habilitowany nauk prawnych i profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego.

 • stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej;
 • kierował Pracownią Ekspertyz Prawnych Uniwersytetu Wrocławskiego;
 • współpracuje z CBKE (Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej);
 • autor licznych opinii i ekspertyz prawnych na zlecenie instytucji publicznych i prywatnych (m.in. na rzecz Gmin, UOKIK, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, przedsiębiorstw sieciowych);
 • doradza m.in. wiodącym spółkom z branży pośrednictwa finansowego, farmaceutycznej, spożywczej, budowlanej i przemysłu ciężkiego;
 • pełni funkcję Prezesa Sądu Arbitrażowego przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej we Wrocławiu;
 • jest mediatorem i arbitrem;
 • należy do grona stałych ekspertów Krajowej Rady Radców Prawnych;
 • z tytułu działalności w samorządzie radców prawnych otrzymywał nagrody i wyróżnienia;
 • jest członkiem rad programowych czasopism naukowych i branżowych;
 • autor wielu publikacji na temat przedsiębiorstwa, prawa konkurencji, własności przemysłowej, arbitrażu oraz rynku usług prawniczych;
 • reprezentował klientów przed sądami powszechnymi, arbitrażowymi, Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.
Specjalizacje:

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ważniejsze publikacje:
 • Dlaczego warto wrócić do koncepcji instytucjonalnej odrębności prawa handlowego?
  Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, 2020, 121, s. 69-83
  19195/0137-1134.121.6, s. 171-179
 • Rola samorządów zawodów zaufania publicznego w systemie organów ochrony danych osobowych
  Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, 2019, 116, s. 103-116
  19195/0137-1134.116.7
 • Wątpliwości wokół konstytucyjności sankcji karnych i administracyjno-karnych za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych
  Przegląd Sejmowy, 2019, 5, s. 29-52
  31268/PS.2019.65
 • [Objaśnienia do art. 1-2, 4-8, 10-11, 21-225, 227-228]
  W: Ustawa o radcach prawnych: komentarz/ red. Tomasz Scheffler
  Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 28-68
  (Komentarze Becka)
 • Charakterystyka i sens normatywnego wyróżnienia grupy umów o świadczenie usług prawniczych
  Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, 2018, 112, s. 181-198
  19195/0137-1134.112.12
 • Spółka partnerska dla wszystkich
  w: Kodeks spółek handlowych po 15 latach obowiązywania/ red. Józef Frąckowiak
  Warszawa: Wolters Kluwer, 2018, s. 458-474
  (Monografie)
 • Wybrane problemy orzekania o kosztach zastępstwa procesowego strony reprezentowanej przez radcę prawnego
  W: Ius est ars boni et aequi : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Frąckowiakowi/ red. Anna Dańko-Roesler, Marek Leśniak, Maciej Skory, Bogusław Sołtys
  [Warszawa] : Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 2018, s. 1029-1044
  ISBN 978-83-62921-24-9
 • Formy organizacyjnoprawne świadczenia usług prawniczych i ich ograniczenia w prawie polskim
  Wrocław: Uniwersytet Wrocławski. E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, 2017, 434 s.
  http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/84638
 • Rola Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w zapobieganiu i zwalczaniu nadużyć wolności kontraktowej w umowach zawieranych w ramach zamówień publicznych
  Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, 2017, 109, s. 129-142
  19195/0137-1134.109.9
 • Rynek usług prawniczych w Polsce
  Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze = Vroclavs’ko-L’vìvs’kij Ûridičnij Zbìrnik, 2017, 8, s. 253-268
  http://wuwr.pl/wlzp/article/view/8762
 • O potrzebie wzmocnienia ochrony przedsiębiorców oraz innych podmiotów niebędących konsumentami przed nadużyciami wolności kontraktowej
  Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, 2016, 105, s. 143-158
  19195/0137-1134.105.10
 • Czas najwyższy na zmiany w modelu kontroli niedozwolonych postanowień wzorców umownych
  Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, 2015, 101, s. 183-206
  http://tinyurl.com/pnecbyj
 • Głos w sprawie specjalizacji w świadczeniu usług prawniczych
  Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, 2015, 100/1, s. 581-597
  http://ppa.wuwr.pl/product/6304
 • Ocena zgodności art. 162 kpc z konstytucyjnym prawem do sądu
  w: Konstytucjonalizacja postępowania cywilnego/ red. Łukasz Błaszczak
  Wrocław: Presscom, 2015, s. 153-181
 • Definicja konsumenta
  w: Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz/ red. Berenika Kaczmarek-Templin, Piotr Stec, Dariusz Szostek
  Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014, s. 281-292
 • Koszty postępowania arbitrażowego: wybrane zagadnienia na tle sporów dotyczących kontraktów FIDIC
  Arbitraż i Mediacja, 2014, 3, s. 37-45
  http://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=mjxw62zoge4tkmbwgmydkn
 • Jurysdykcja prewencyjna notariusza w umowach zawieranych przez dewelopera z konsumentami w odniesieniu do niedozwolonych postanowień umownych (art 385 i nast. kc.)
  Rejent, 2013, 23, 12, s. 197-213
 • Przetargi na dostawę leków w nowym systemie refundacji: problemy hurtowni farmaceutycznych
  Farmakoekonomika Szpitalna, 2013, 23, s. 22-23
 • Zasady ustalania cen dla rynku szpitalnego, mechanizmy kontroli i zmian
  Farmakoekonomika Szpitalna, 2012, 20, s. 29-32
 • Prawo do urządzeń przesyłowych przyłączonych do sieci przedsiębiorstwa
  w: Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, 2004, s. 193-199
 • Umowa arbitrażowa w obrocie gospodarczym
  Warszawa: Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2004, 47 s.
  (Wzory Umów w Praktyce: 5)
 • Nazwy handlowe i ich ochrona w prawie polskim
  Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2003, 441 s.
 • Kontrowersje wokół pojęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa
  Przegląd Prawa Handlowego, 1996, 2, s. 31-34
 • Sprzedaż przedsiębiorstwa państwowego
  Przegląd Prawa Handlowego, 1996, 7, s. 19-26
 • Sytuacja prawna nieruchomości wchodzącej w skład przedsiębiorstwa
  Rejent, 1996, 6, s. 81-90
 • Klientela – Przedsiębiorstwo – Wolny zawód
  Rejent, 1995, 5, s. 124-145
 • Klientela przedmiotem aportu w spółkach kapitałowych
  W: Spółka jako podmiot gospodarczy
  Wrocław, 1995, s. 109-137
  (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo; 242)
 • Pojęcie i charakter klienteli w prawie polskim: klientela przedmiotem obrotu i ochrony prawnej
  Poznań; Kluczbork: Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 1995, 100 s. (Biblioteka Rejenta)
 • Charakter i konstrukcja prawa do znaku towarowego
  Rejent, 1993, 3, s. 68-103
 • Problematyka wyczerpania prawa z rejestracji znaku towarowego
  Rejent, 1993, 3, s. 43-52
 • Formy naruszania prawa z rejestracji znaku towarowego
  Rejent, 1992, 2, s. 49-62

Inne publikacje:

Zob. na https://prawo.uni.wroc.pl/user/12170

Wybrane wystąpienia:

Sołtys B., Umowy o arbitraż w formie elektronicznej, referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE) Wrocław X. 2005r.;
Sołtys B., Dopuszczalność zawarcia umowy o arbitraż w drodze milczenia jednej strony w świetle znowelizowanych przepisów kodeksu postępowania cywilnego ? referat wygłoszony na Zjeździe Cywilistów, Wisła IX 2006r.;
Sołtys B., Wybrane zagadnienia kosztów postępowania arbitrażowego, Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Dochodzenie roszczeń przed sądami polubownymi, dnia 16 maja 2014r. we Wrocławiu;
Sołtys B., Wątpliwości wokół następstw procesowych braku zastrzeżeń do protokołu rozprawy, Konferencje zorganizowana na Uniwersytecie Wrocławskim dnia 17 kwietnia 2015r