Maciej Skory

partner

 

Ukończył etatową aplikację sądową, a od 1999r. jest radcą prawnym. Doktor nauk prawnych zatrudniony w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Wrocławskiego na stanowisku adiunkta.

  • świadczy pomoc prawną dla przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych oraz międzynarodowych korporacji, w tym m.in.: obsługuje instytucje finansowe, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwa budowlane i drogowe, przedsiębiorstwa branży IT, wydawniczej, medycznej, itp.;
  • wykładowca uniwersytecki prawa ochrony konsumenta, umów w obrocie gospodarczym, kontraktów międzynarodowych, prawa papierów wartościowych, prawa spółek – wykładowca prawa dla sędziów, referendarzy sądowych, adwokatów, aplikantów, a także przedstawicieli środowisk gospodarczych;
  • autor/współautor publikacji z zakresu prawa spółek oraz prawa umów, a także specjalistycznych analiz opracowywanych w ramach Pracowni Ekspertyz Prawnych UWr.;
  • autor kilkudziesięciu artykułów i opracowań poświęconych współczesnemu obrotowi gospodarczemu;
  • prelegent aktywnie uczestniczący w konferencjach, panelach dyskusyjnych organizowanych przez różnorodne środowiska gospodarcze i naukowe;
  • autor opinii i ekspertyz w zakresie dotyczącym obrotu konsumenckiego – klauzul abuzywnych, w tym opracowanych na zlecenie UOKIK;
  • uczestniczy w pracach Związku Banków Polskich;
Specjalizacje:

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Publikacje:

Skory M., Reklamacje nie tylko w bankach, zmiany do ustawy o kredycie konsumenckim, Rzeczpospolita z 5 sierpnia 2003r. dodatek Dobra Firma;
Skory M., Znaczenie kodeksowej definicji konsumenta dla wyodrębnienia tzw. obrotu konsumenckiego, Przegląd Prawa i Administracji 2004, t. LXIV, Rozprawy z prawa handlowego (red. J. Frąckowiak);
Skory M., Klauzule abuzywne w polskim prawie ochrony konsumenta, Zakamycze 2005r.;
Skory M., Sytuacja konsumenta w umowach elektronicznych (w:) J. Gołaczyński (red.), Umowy elektroniczne w obrocie gospodarczym, Difin, Warszawa 2005r.;
Skory M., Czy w prawie spółek jest miejsce dla ochrony konsumenta? (w:) Kodeks spółek handlowych po pięciu latach, Wrocław 2006r.;
Skory M., O potrzebie interdyscyplinarnego podejścia do tzw. umów elektronicznych (w:) Prawo umów elektronicznych pod red. J. Gołaczyńskiego, Wrocław 2006r.;
Skory M., Klauzule abuzywne – zastosowanie przepisó Dyrektywy 93/13 w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskciej (Niemcy, Anglia, Francja, Czechy, Słowacja, Węgry) – ekspertyza opracowana na zlecenie UOKiK, publ. UOKiK 2007;
Skory M., Recenzja monografii R. Stefanickiego pt. Nieuczciwe praktyki handlowe w świetle prawodawstwa Unii Europejskiej – dyrektywa 2005/29, Warszawa 2007 (w) Rejent nr 9/2007, s. 195 i nast.;
Skory M.,Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału w bankowych umowach o kredyt konsumencki (w:) Europeizacja prawa prywatnego t. II (red. M. Pazdan, W. Popiołek, E. Rott-Pietrzyk, M. Szpunar), Warszawa 2008, s. 385 i in.;
Skory M., Zakres informacji ujawnianych w pismach spółek kapitałowych po nowelizacji artykułów 206 i 374 k.s.h., Rejent nr 9/2008 s. 122 i nast.;
Sołtys B., Skory M., Sąd Arbitrażowy przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej we Wrocławiu ? podstawy funkcjonowania i orzekania, ADR Arbitraż i Mediacja 2008r., Nr  4, s. 181-185.
Skory M., Konsument w Internecie, Prawo mediów elektronicznych nr 1/2011.
Skory M., Przegląd wybranych regulacji prawnych dotyczących pojęcia konsumenta na tle definicji konsumenta zawartej w projekcie księgi pierwszej kodeksu cywilnego. Przegląd Prawa i Administracji 2011, t. LXXXIV, Instytucje prawa handlowego w projekcie kodeksu cywilnego (red. J. Frąckowiak);
Skory M., Bancaassurance jako forma kooperacji gospodarczej, Aktualne Zagadnienia Prawa Prywatnego, red. E. Marszałkowska-Krześ, Wrocław 2012.

Wystąpienia:

Skory M.,, Pojęcie tzw. umów elektronicznych – referat wygłoszony na V Europejskim Forum Podpisu Elektronicznego ? Międzynarodowa Konferencja zorganizowana przez UNIZETO w Międzyzdrojach, VI 2005r.;
Skory M., Czy w prawie spółek jest miejsce dla ochrony konsumenta?, referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej. Kodeks spółek handlowych po pięciu latach?, Wrocław, IX 2005r.;
Skory M., Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału w bankowych umowach kredytu konsumenckiego ? referat wygłoszony na Zjeździe Cywilistów, Wisła IX 2006r.;
Skory M., Definicja przedsiębiorcy w kontekście problematyki interpretacji przepisów dotyczących outsourcingu w odniesieniu do wspólników spółek cywilnych ? referat wygłoszony na Konferencji Związku Banków Polskich ? Kierunki rozwoju prawa bankowego XII 2006r.;
Skory M., Prelekcja zatytułowana: Karać czy nie- wykład UOKiK – Jak skutecznie chronić rynek? Doświadczenia polskie i niemieckie. 26 kwietnia 2007r. UOKiK, Konferencja podsumowująca projekt współpracy bliźniaczej nr PL 2004/IB/FI/02;
Skory M.,Wystąpienie w Programie I Polskiego Radia – audycja Z kraju i ze Świata w dniu 11.09.2007r. poświęcone klauzulom umownym w regulacjach państw europejskich;
Skory M., Prelekcja zatutułowana: Blaski i cienie zawierania umów wygłoszona na warsztatach organizowanych w ramach Studenckiego Festiwalu Przedsiębiorczości BOSS organizowanego pod egidą Business Center Club. Opole 07.04.2008 r. Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomii;
Skory M.,Wystąpienie w audycji radiowej w Radiu Opole w dniu 07.04.2008r. poświęconej problematyce zawierania umów we współczesnej gospodarce;
Skory M., Prelekcja zatytułowana: Klauzule abuzywne w obrocie bankowym wygłoszona w ramach 25. Forum Prawa Bankowego (Warszawa, Holiday Inn 25.06.2008r.);
Skory M. Miejsce pozwów grupowych w systemie ochrony konsumenta – Konferencja organizowana przez Wolters Kluwer pt. POZWY GRUPOWE- KOLEJNY KROK W KIERUNKU WZMOCNIENIA OCHRONY KONSUMENTÓW? (Warszawa, 22 kwietnia 2010r.)
Skory M. Regulacja kredytu konsumenckiego a kodeks cywilny. Konferencja -Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego. Wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe? organizowana przez Katedrę Prawa Cywilnego i Prywatnego Międzynarodowego WPiA UŚ, Ministerstwo Sprawiedliwości i Fundację Facultas Iuridica, (Katowice 23-24 września 2010r.)
Skory M., Klauzule generalne a pojęcia ogólne (nieostre) w unijnej regulacji kredytu konsumenckiego – II Spotkanie studyjne w ramach projektu Potencjał naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w służbie ochrony prawnej konsumenta, stanowiącego Poddziałanie 4.1.1-Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z umową: UDA/ POKL. 04.01.02-00-135/09-00 w dniu 14.01.2011r.
Skory M., Urzeczywistnienie koncepcji effet utile na przykładzie transpozycji do porządków krajowych tzw. nowej dyrektywy o kredycie konsumenckim – III Spotkanie studyjne w ramach projektu Potencjał naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w służbie ochrony prawnej konsumenta, stanowiącego Poddziałanie 4.1.1 -Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z umową: UDA/ POKL. 04.01.02-00-135/09-00, w dniach 4-5.03.2011;
Skory M. Znaczenie instrumentów elektronicznych dla funkcjonowania sądownictwa polubownego- Konferencja zatytułowana: Badanie kosztów i dostępu do wymiaru sprawiedliwości na przykładzie procedur rozstrzygania sporów online (ODR) – Prezentacja wyników projektu EMCOD (Measuring Justice Costs and Quality(Szacowanie kosztów wymiaru sprawiedliwości) realizowanego przez Uniwersytet Wrocławski we współudziale z Uniwersytetem w Tilburgu (koordynator), Universitat Autnoma de Barcelona, Institute of Advanced Legal Studies, School of Advanced Study; University of London, Bulgarian Institute for Legal Initiatives, The Claim Room.com Ltd oraz University of Haifa, organizowana przez CBKE, Wrocław, 13 czerwca 2011 r.;
Skory M., Kluczowe elementy konstrukcji umowy o wdrożenie systemu CRM, Konferencja CRM GigaCon, Wrocław (Hotel Orbis 11.10.2011r.);
Skory M., Znaczenie klauzul abuzywnych dla współczesnej bankowości, Kongres Prawa Bankowego 5.06.2012r.;
Skory M., Uwarunkowania prawne tzw. doładowania instrumentu pieniądza elektronicznego w kra¬tach typu pre-paid, Konferencja Naukowa z okazji 10 lecia CBKE, 13-14 listopada 2012.