Maciej Skory

partner

Ukończył etatową aplikację sądową, a od 1999r. jest radcą prawnym. Doktor nauk prawnych zatrudniony w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Wrocławskiego na stanowisku adiunkta.

 • świadczy pomoc prawną dla przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych oraz międzynarodowych korporacji, w tym m.in.: obsługuje instytucje finansowe, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwa budowlane i drogowe, przedsiębiorstwa branży IT, wydawniczej, medycznej, itp.;
 • wykładowca uniwersytecki prawa ochrony konsumenta, umów w obrocie gospodarczym, kontraktów międzynarodowych, prawa papierów wartościowych, prawa spółek – wykładowca prawa dla sędziów, referendarzy sądowych, adwokatów, aplikantów, a także przedstawicieli środowisk gospodarczych;
 • autor/współautor publikacji z zakresu prawa spółek oraz prawa umów, a także specjalistycznych analiz opracowywanych w ramach Pracowni Ekspertyz Prawnych UWr.;
 • autor kilkudziesięciu artykułów i opracowań poświęconych współczesnemu obrotowi gospodarczemu;
 • prelegent aktywnie uczestniczący w konferencjach, panelach dyskusyjnych organizowanych przez różnorodne środowiska gospodarcze i naukowe;
 • autor opinii i ekspertyz w zakresie dotyczącym obrotu konsumenckiego – klauzul abuzywnych, w tym opracowanych na zlecenie UOKIK;
 • uczestniczy w pracach Związku Banków Polskich;
Specjalizacje:

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ważniejsze publikacje:
 • Charakter prawny tak zwanej umowy dowodowej z art. 4589 k.p.c.
  Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, 2020, 120/2, s. 511-526
  19195/0137-1134.120.87
 • O potrzebie weryfikacji zasad wyodrębnienia obrotu gospodarczego (kwalifikowanego)
  Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, 2020, 121, s. 51-67
  19195/0137-1134.121.5
 • Osobowość prawna w sferze stosunków gospodarczych: wybrane zagadnienia konstrukcyjne
  w:Osobowość prawna jako przesłanka wykonywania konstytucyjnych wolności i praw / red. Michał Bernaczyk, Mariusz Jabłoński
  Wrocław: Uniwersytet Wrocławski. E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, 2019, s. 161-178
  (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)
  34616/23.19.151
 • Differentia specifica umowy o powołanie administratora zastawu dla zabezpieczenia wierzytelności z tytułu papierów wartościowych emitowanych w serii
  w:Ius est ars boni et aequi: księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Frąckowiakowi / red. Anna Dańko-Roesler, Marek Leśniak, Maciej Skory, Bogusław Sołtys
  [Warszawa] : Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 2018, s. 1019-1028
 • Normatywna konstrukcja cesji konsumenckich wierzytelności bankowych
  W:Ochrona klienta na rynku usług finansowych w świetle aktualnych problemów i regulacji prawnych / red. Edyta Rutkowska-Tomaszewska
  Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 269-283
  (Monografie Prawnicze)
 • Skory Maciej, Picur Julia, Szczotkowska Monika, Wojdyło Katarzyna (Red.)
  Ochrona konsumentów w wybranych sektorach usług : reklama, turystyka, usługi lotnicze, timeshare, upadłość konsumencka i inne/ red. Maciej Skory, Julia Picur, Monika Szczotkowska, Katarzyna Wojdyło
  Wrocław : Studenckie Koło Naukowe Ochrony Konsumenta i Konkurencji, 2016, 91 s.
  http://tinyurl.com/ybj2eoqv
 • Galewska Ewa Joanna, Jaroszek Agata Anna, Skory Maciej
  Konsument w świecie cyfrowym [Dokument elektroniczny]
  Katowice: Wykładnia, 2015, 101 s.
  http://serwer1573845.home.pl/pub/KwSC/mobile/index.html#p=93
 • Przyszłość płatności on-line w aspekcie monet kryptograficznych
  W:Płatności elektroniczne: prawne, finansowe i ekonomiczne ujęcie walut wirtualnych i cyfrowych [Dokument elektroniczny] / red. Dariusz Szostek, Jacek Gołaczyński
  Katowice: Wykładnia, 2015, s. 60-68
  http://serwer1573845.home.pl/pub/Bitcoin/mobile/index.html#p=53
 • Nowa ustawa o prawach konsumenta i jej wpływ na regulację sprzedaży według kodeksu cywilnego
  W: Ochrona konsumentów i jej współczesne wyzwania / red. Małgorzata Ganczar, Elżbieta Sługocka-Krupa, Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydawnictwo, 2014, s. 137-147
 • Umowy dotyczące usług finansowych zawierane na odległość
  w:Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz / red. Berenika Kaczmarek-Templin, Piotr Stec, Dariusz Szostek
  Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2014, s. 197-234
 • Wpływ specjalizacji w zawodach prawniczych na kształt spółki partnerskiej jako szczególnej formy wykonywania zawodu
  Rejent, 2014, 24,specjalny, s. 221-233
 • Wpływ ustawy o prawach konsumenta na czynności notarialne
  Rejent, 2014, 24, 12, s. 61-77
 • Bancassurance jako forma kooperacji gospodarczej
  w:Aktualne zagadnienia prawa prywatnego
  Wrocław : Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa Administracji i Ekonomii, 2012, s. 133-151
  (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. e-Monografie ; nr 19). http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/16793
 • Konsument w internecie
  Prawo Mediów Elektronicznych, 2011, 1, s. 11-14
 • Przegląd wybranych regulacji prawnych dotyczących pojęcia konsumenta na tle definicji konsumenta zawartej w projekcie księgi pierwszej kodeksu cywilnego
  w:Instytucje prawa handlowego w projekcie kodeksu cywilnego
  Wrocław: Uniwersytet Wrocławski. Wydawnictwo, 2011, s. 165-203
  (Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji; t. 84).
 • Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału w bankowych umowach o kredyt konsumencki
  w:Europeizacja prawa prywatnego. T. 2
  Warszawa: Wolters Kluwer, 2008, s. 385-392
 • Zakres informacji ujawnianych w pismach spółek kapitałowych po nowelizacji artykułów 206 i 374 k.s.h.
  Rejent, 2008, 18, s. 122-131
 • Czy w prawie spółek jest miejsce dla ochrony konsumenta?
  w:Kodeks spółek handlowych po pięciu latach. –
  Wrocław: Uniwersytet Wrocławski. Wydawnictwo, 2006, s. 193-200
  (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2842).
 • O potrzebie interdyscyplinarnego podejścia do tak zwanego obrotu elektronicznego
  w:Prawo umów elektronicznych / red. Jacek Gołaczyński
  Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2006, s. 115-123)
 • Klauzule abuzywne w polskim prawie ochrony konsumenta
  Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2005, 397, [1] s.
 • Sytuacja konsumenta w umowach elektronicznych
  W: Umowy elektroniczne w obrocie gospodarczym
  Warszawa, 2005, s. 176-211
 • Znaczenie kodeksowej definicji konsumenta dla wyodrębnienia tzw. obrotu konsumenckiego
  W: Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, 2004, s. 179-191
 • Spółka komandytowa
  w: Prawo spółek: wybrane zagadnienia
  Bielsko-Biała, 2001, s. 83-89
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  w: Prawo spółek: wybrane zagadnienia Bielsko-Biała, 2001, s. 110-143

Inne publikacje:
Zob. na https://prawo.uni.wroc.pl/user/12167

Wybrane wystąpienia:

Skory M.,, Pojęcie tzw. umów elektronicznych – referat wygłoszony na V Europejskim Forum Podpisu Elektronicznego ? Międzynarodowa Konferencja zorganizowana przez UNIZETO w Międzyzdrojach, VI 2005r.;

Skory M., Czy w prawie spółek jest miejsce dla ochrony konsumenta?, referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej. Kodeks spółek handlowych po pięciu latach?, Wrocław, IX 2005r.;
Skory M., Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału w bankowych umowach kredytu konsumenckiego ? referat wygłoszony na Zjeździe Cywilistów, Wisła IX 2006r.;
Skory M., Definicja przedsiębiorcy w kontekście problematyki interpretacji przepisów dotyczących outsourcingu w odniesieniu do wspólników spółek cywilnych ? referat wygłoszony na Konferencji Związku Banków Polskich ? Kierunki rozwoju prawa bankowego XII 2006r.;
Skory M., Prelekcja zatytułowana: Karać czy nie- wykład UOKiK – Jak skutecznie chronić rynek? Doświadczenia polskie i niemieckie. 26 kwietnia 2007r. UOKiK, Konferencja podsumowująca projekt współpracy bliźniaczej nr PL 2004/IB/FI/02;
Skory M.,Wystąpienie w Programie I Polskiego Radia – audycja Z kraju i ze Świata w dniu 11.09.2007r. poświęcone klauzulom umownym w regulacjach państw europejskich;
Skory M., Prelekcja zatutułowana: Blaski i cienie zawierania umów wygłoszona na warsztatach organizowanych w ramach Studenckiego Festiwalu Przedsiębiorczości BOSS organizowanego pod egidą Business Center Club. Opole 07.04.2008 r. Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomii;
Skory M.,Wystąpienie w audycji radiowej w Radiu Opole w dniu 07.04.2008r. poświęconej problematyce zawierania umów we współczesnej gospodarce;
Skory M., Prelekcja zatytułowana: Klauzule abuzywne w obrocie bankowym wygłoszona w ramach 25. Forum Prawa Bankowego (Warszawa, Holiday Inn 25.06.2008r.);
Skory M. Miejsce pozwów grupowych w systemie ochrony konsumenta – Konferencja organizowana przez Wolters Kluwer pt. POZWY GRUPOWE- KOLEJNY KROK W KIERUNKU WZMOCNIENIA OCHRONY KONSUMENTÓW? (Warszawa, 22 kwietnia 2010r.)
Skory M. Regulacja kredytu konsumenckiego a kodeks cywilny. Konferencja -Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego. Wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe? organizowana przez Katedrę Prawa Cywilnego i Prywatnego Międzynarodowego WPiA UŚ, Ministerstwo Sprawiedliwości i Fundację Facultas Iuridica, (Katowice 23-24 września 2010r.)
Skory M., Klauzule generalne a pojęcia ogólne (nieostre) w unijnej regulacji kredytu konsumenckiego – II Spotkanie studyjne w ramach projektu Potencjał naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w służbie ochrony prawnej konsumenta, stanowiącego Poddziałanie 4.1.1-Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z umową: UDA/ POKL. 04.01.02-00-135/09-00 w dniu 14.01.2011r.
Skory M., Urzeczywistnienie koncepcji effet utile na przykładzie transpozycji do porządków krajowych tzw. nowej dyrektywy o kredycie konsumenckim – III Spotkanie studyjne w ramach projektu Potencjał naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w służbie ochrony prawnej konsumenta, stanowiącego Poddziałanie 4.1.1 -Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z umową: UDA/ POKL. 04.01.02-00-135/09-00, w dniach 4-5.03.2011;
Skory M. Znaczenie instrumentów elektronicznych dla funkcjonowania sądownictwa polubownego- Konferencja zatytułowana: Badanie kosztów i dostępu do wymiaru sprawiedliwości na przykładzie procedur rozstrzygania sporów online (ODR) – Prezentacja wyników projektu EMCOD (Measuring Justice Costs and Quality(Szacowanie kosztów wymiaru sprawiedliwości) realizowanego przez Uniwersytet Wrocławski we współudziale z Uniwersytetem w Tilburgu (koordynator), Universitat Autnoma de Barcelona, Institute of Advanced Legal Studies, School of Advanced Study; University of London, Bulgarian Institute for Legal Initiatives, The Claim Room.com Ltd oraz University of Haifa, organizowana przez CBKE, Wrocław, 13 czerwca 2011 r.;
Skory M., Kluczowe elementy konstrukcji umowy o wdrożenie systemu CRM, Konferencja CRM GigaCon, Wrocław (Hotel Orbis 11.10.2011r.);
Skory M., Znaczenie klauzul abuzywnych dla współczesnej bankowości, Kongres Prawa Bankowego 5.06.2012r.;
Skory M., Uwarunkowania prawne tzw. doładowania instrumentu pieniądza elektronicznego w kra¬tach typu pre-paid, Konferencja Naukowa z okazji 10 lecia CBKE, 13-14 listopada 2012.