Wyrejestrowanie podatnika z rejestru VAT bez konieczności zawiadamiania podatnika

W świetle art. 96 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej zwanej ustawą o podatku VAT), naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu podatnika z rejestru jako podatnika VAT bez konieczności zawiadamiania o tym podatnika, w szczególności jeżeli:

1) podatnik nie istnieje lub
2) mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem albo jego pełnomocnikiem, lub
3) dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym okażą się niezgodne z prawdą, lub
4) podatnik albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.
Pozostałe przypadki, w których możliwe jest wykreślenie podatnika z rejestru VAT określa art. 96 ust. 9a ustawy o podatku VAT. W świetle obowiązujących przepisów istnieje tym samym istotne ryzyko wystąpienia sytuacji, w której podmiot dotychczas zarejestrowany jako podatnik VAT zostanie wykreślony z rejestru, bez otrzymania powiadomienia o jego wykreśleniu, a podatnik nie mając wiedzy o powyższym fakcie, w dalszym ciągu będzie wystawiać faktury z uwzględnieniem podatku VAT, na podstawie których odbiorca faktury będzie dokonywać odliczenia podatku naliczonego.
W celu zminimalizowania opisanego ryzyka zasadnym wydaje się dokonywanie raz w miesiącu weryfikacji kontrahentów, od których otrzymywane są faktury, pod kątem rejestracji jako podatnika podatku VAT.